Cinque Terre

Cinque Terre

 

โครงการแนวทางส่งเสริมการปลูกกระท่อมให้เป็นพืชเศรษฐกิจใหม่

รายละเอียด: 

วันที่ 22 กันยายน 2564 ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช และคณะผู้บริหาร ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม โครงการสัมมนา ของคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม เรื่อง "แนวทางส่งเสริมการปลูกกระท่อมให้เป็นพืชเศรษฐกิจใหม่" กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษ โดย นายประกอบ รัตนพันธ์                        สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

รูปภาพประกอบ: