Cinque Terre

Cinque Terre

 

สำรวจพื้นที่เขตแนว

รายละเอียด: 

วันที่ 27 พฤษภาคม 256 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มอบหมาย คุณพิชามญช์ วัฒนสุข ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช และบุคลากร สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช โดยมีเจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์ และสำนักงานที่ดินอำเภอทุ่งสง ร่วมสำรวจพื้นที่เขตแนวเพื่อจัดทำรั้วด้านหลังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

รูปภาพประกอบ: