Cinque Terre

Cinque Terre

 

ประชุมคณะกรรมการที่พักอาศัยของวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

รายละเอียด: 

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่พักอาศัยของวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง อาคารสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่

รูปภาพประกอบ: