Cinque Terre

Cinque Terre

 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน

รายละเอียด: 

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช เข้าร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริษัท กลอรี่เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด , กองทุนหมู่บ้านวังไทร , สหกรณ์กองทุนสวนยางโสตประชา จำกัด ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

รูปภาพประกอบ: