Cinque Terre

Cinque Terre

 

สำรวจพื้นที่การขุดลอกสระ และกำจัดวัชพืชภายใน

รายละเอียด: 

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับ ร้อยโทสุชาติ รัศมี รองผู้บังคับกองร้อยทหารช่าง สังกัดกองพันทหารช่างที่ 5 กองพลทหารราบที่ 5 พร้อมกำลังพลของหน่วยจำนวน 3 นาย ในการเข้าสำรวจพื้นที่การขุดลอกสระ และกำจัดวัชพืชภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

รูปภาพประกอบ: