Cinque Terre

Cinque Terre

 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ การพัฒนาโกโก้และผลิตภัณฑ์

รายละเอียด: 

มื่อวันพุธที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ การพัฒนาโกโก้และผลิตภัณฑ์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมี คณะเกษตรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการจัดการและวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการกับบริษัท ไทยบุรีโกโก้จำกัด ซึ่งมี ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กับบริษัท ไทยบุรี โกโก้ จำกัด โดย นายสรวิศ จันทร์แท่น ประธานกรรมการ บริษัท ไทยบุรีโกโก้ จำกัด เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้วิจัยและพัฒนาศักยภาพการผลิตโกโก้แบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ตั้งแต่การปลูก การจัดการผลผลิต การแปรรูป การพัฒนาผลิตภัณฑ์การตลาด และการบริการวิชาการแก่สังคม

รูปภาพประกอบ: