Cinque Terre

Cinque Terre

 

กิจกรรมวันสถาปนา ไสใหญ่ 85 ปี

รายละเอียด: 

กิจกรรมวันสถาปนา 85 ปีไสใหญ่ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่ และ เวลา 11.00 น. ร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสถาปนา 85 ปี และเดือนของพ่อ ดังนี้

1. สำนักงานวิทยาเขตฯ ร่วมกับคณะเกษตร ปลูกต้นทองอุไร ณ หน้ารั้ววิทยาเขต รวม 85 ต้น (สำนักงานวิทยาเขตฯ 40 ต้น คณะเกษตรศาสตร์ 45 ต้น)

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีการจัดการ ปลูกต้นชมพูพันทิพย์ ณ สนามกีฬาอาคารอเนกประสงค์ รวม 99 ต้น (คณะวิทยาศาสตร์ 49 ต้น คณะเทคโนโลยีการจัดการ 50 ต้น)

รูปภาพประกอบ: