Cinque Terre

Cinque Terre

 

ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบการผลิตและผลผลิตทางการเกษตร

รายละเอียด: 

วันที่ 16 ตุลาคม 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร นามเสน รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตรารย์สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

อาจารย์ภานุมาศ สุยบางดำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ และคณาจารย์ที่เกี่ยวข้อง

ร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบการผลิตและผลผลิตทางการเกษตรด้วยการใช้เครื่องมือ

ทุ่นแรงและเครื่องจักรกลเกษตรสมัยใหม่ และกระบวนการเพาะปลูกพืชสมัยใหม่ กับผู้แทนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องของบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

#เพื่อเป็นแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนางานฟาร์มของมหาวิทยาลัยในอนาคต รวมทั้งได้เยี่ยมชมการนำเสนอนวัตกรรมเทคโนโลยีที่มาใช้ในการพัฒนาการเกษตรไทย สู่เกษตรกร 4.0 เพื่อนำมาประยุกต์ในใช้ในภารกิจของมหาวิทยาลัยต่อไป

ณ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด (KUBOTA FARM) ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

รูปภาพประกอบ: