Cinque Terre

Cinque Terre

 

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

#ปฏิบัติตามประกาศ

เรื่องแนวปฏิบัติสำหรับบุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอก และการจัดการเรียนการสอน

ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)