Cinque Terre

Cinque Terre

 

โครงการพัฒนา ข้อเสนอโครงการเพื่อรองรับนโยบายภาครัฐในการพัฒนาประเทศ ภูมิภาค และมหาวิทยาลัยฯ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ ๑

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อรองรับนโยบายภาครัฐในการพัฒนาประเทศ ภูมิภาค และมหาวิทยาลัยฯ ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม AB ๓๐๖ ชั้น ๓ สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่  ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการให้มีความสอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศ 2.เพื่อบูรณาการและสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 3.เพื่อจัดทำฐานข้อมูลโครงการสำหรับเสนอของบประมาณประจำปี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๔๕ คน