Cinque Terre

Cinque Terre

 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ

วันพฤหัสบดี ที่ 26 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ ได้รับเกียรติจาก ผศ.จรัญ ไชยศร ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ เวลา 13.00 น. และกีฬากระชับความสัมพันธ์สร้างความสามัคคี เวลา 14.30 น.