Cinque Terre

Cinque Terre

 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปฏิบัติงานสายสนับสนุนการศึกษา

สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่ ได้กำหนดจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานสายสนับสนุนการศึกษา

เพื่อพัฒนาระบบงานบริการสนับสนุนและปลูกฝังให้เข้าใจระบบงานและมีใจรักในงานบริการ ให้ก้าวสู้การบริการอย่างมืออาชีพ

วันพุธ ที่ 18 กันยายน 2562 ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่