Cinque Terre

Cinque Terre

 

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดี ที่ 18 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ไสใหญ่ ๗๐ ปี นำโดย    รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมและให้การต้อนรับประธานในพิธี โดยได้รับเกียรติจาก            ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย