Cinque Terre

Cinque Terre

 

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่

รายละเอียด: 

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566หมายเหตุ :
1. ให้นักศึกษาดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนภายในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาที่ 2
2. ใบลงทะเบียนถือเป็นเอกสารสำคัญในการลงทะเบียน ในกรณีมีปัญหา แผนกทะเบียนและวัดผลจะใช้ใบลงทะเบียนที่พิมพ์มาเป็นหลักฐาน
ในการอ้างอิงเท่านั้น
#ใบเสร็จ/สลิปการชำระเงิน เก็บหลักฐานให้ดีห้ามหาย

สอบถามเพิ่มเติม
#แผนกทะเบียนและวัดผล
075773132 ต่อ
145 #ดูแลในส่วนของคณะเทคโนโลยีการจัดการ
144 #ดูแลในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
144 #ดูแลในส่วนของคณะเกษตรศาสตร์
146 #งานรับสมัครนักศึกษา
141 #เอกสารทางการศึกษา #บัตรนักศึกษา

#แผนกการเงิน
075773132 ต่อ 123

รูปภาพประกอบ: