Cinque Terre

Cinque Terre

 

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์

บทบาทหน้าที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 
ปรัชญา (Philosophy)
               มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
ปณิธาน (Determination)
               มุ่งผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม
วิสัยทัศน์ (Vision)
               มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม (ระยะ 20 ปี)
               ระยะ 5 ปี ที่หนึ่ง  มหาวิทยาลัยแห่ง“นวัตกรรม” เพื่อการพัฒนาภูมิภาคอย่างมั่นคง   (Innovative University)
ค่านิยมหลัก (Core Values)
               "เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรม รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีทักษะปฏิบัติ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง"
พันธกิจ(Mission)
                1. ผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ
                2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมสู่การผลิต การบริการที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่ม
                3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อพัฒนาอาชีพให้มีความสามารถ ในการแข่งขัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
                4. ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์
                1. บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านสังคมศาสตร์ มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ
                2. งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สามารถถ่ายทอดสู่การผลิต การบริการ และสร้างมูลค่าเพิ่ม
                3. ชุมชนและสังคมไทยได้รับการบริการวิชาการเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถในการ พัฒนาคุณภาพชีวิต และเพิ่มศักยภาพ
                   ในการแข่งขันของประเทศ
                4. นักศึกษาและบุคลากร มีจิตสำนึกในการทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
นโยบายสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
                1. นโยบายด้านพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
                2. นโยบายด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
                3. นโยบายด้านพัฒนาบุคลากร
                4. นโยบายด้านพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมและบริการชุมชน
                5. นโยบายด้านพัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
                6. นโยบายด้านพัฒนาการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพ
เป้าประสงค์ (GOALS)
                1. บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านสังคมศาสตร์ มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ
                2. งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สามารถถ่ายทอดสู่การผลิต การบริการ และสร้างมูลค่าเพิ่ม
                3. ชุมชนและสังคมไทยได้รับการบริการวิชาการเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถในการ พัฒนาคุณภาพชีวิต และเพิ่มศักยภาพ
                    ในการแข่งขันของประเทศ
                4. นักศึกษาและบุคลากรมีจิตสำนึกในการทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์
                1. การพัฒนาการศึกษาบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพคุณธรรมและจริยธรรม สู่
                    ระดับสากล
                2. การพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ให้มีคุณภาพเข้าสู่มาตรฐานสากล
                3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีตามความต้องการของสังคม
                4. การปลูกจิตสำนึกในการทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมแก่นักศึกษาและบุคลากร
กลยุทธ์
                1. เพิ่มและพัฒนาอาจารย์ที่มีศักยภาพให้เพียงพอ
                2. พัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ และทักษะวิชาชีพพร้อมเข้าสู่งาน
                3. พัฒนาและส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพนักศึกษา
                4. พัฒนาและบริหารหลักสูตร ให้เป็นไป ตามเกณฑ์มาตรฐาน ความต้องการของตลาดแรงงาน และทิศทางการพัฒนาประเทศ
                5. สร้างความพร้อม และพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอน
                6. สร้างความพร้อม และส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ
                7. พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย
                8. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
                9. พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถด้านวิชาการ วิชาชีพ ตามสายงาน อย่างต่อเนื่อง
                10. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาการบริหารจัดการ และการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
                11. สนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวก และสร้างความพร้อม ความเข้มแข็งด้านการวิจัย
                12. ส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานงานวิจัยทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการ ของสังคมทั้งระดับท้องถิ่น
                      และระดับชาติ
                13. บริการวิชาการ และถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และชี้นำสังคมอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน
                14. สนับสนุนและส่งเสริมการทำนุบำรุงศาสนา สืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรม เผยแพร่ภูมิปัญญาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
อัตลักษณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
               "บัณฑิตนักปฏิบัติ"
อัตลักษณ์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
               ความเป็นชาวราชมงคล                ความเป็นนักเทคโนโลยี                ความเป็นคนศรีวิชัย
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มทร.ศรีวิชัย
                1. มีวินัย ซื่อสัตย์ เสียสละ จิตสาธารณะ และภัคดีต่อองค์กร
                2. เป็นนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน
                3. คิดเป็น ทำเป็น ใช้เป็น
                4. มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
                5. เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีทักษะการสื่อสารระดับสากล
                6. รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
                7. สามารถทำงานเป็นทีมได้ ทั้งในบทบาทของผู้นำและผู้ตาม
                8. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และสิ่งแวดล้อม
                9. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ
สีประจำมหาวิทยาลัยฯ
                สีเหลือง เป็นสีที่แสดงถึงความสว่างรุ่งโรจน์ การประสบความสำเร็จ เป็นสีแห่งความเป็นมงคล ความเจริญรุ่งเรือง
ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยฯ
    ชื่อพันธุ์ไม้ ยางนา ชื่อสามัญ Yang
    ชื่อวิทยาศาสตร์ Dipterocarpus alatus Roxb. วงศ์ DIPTEROCARPACEAE
               ต้นยางนา เป็นต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ อนุรักษ์ไว้ และพระราชทานเป็นกล้าไม้มงคลไปปลูกตามสถานที่ต่าง ๆ อยู่เสมอ ลักษณะลำต้นสูงใหญ่เรือนยอดเป็นพุ่มกลม ผลกลมมีปีกยาว 2 ปีก ปีกสั้น 3 ปีก เมื่อผลหล่นจากต้นจะปลิวไกลไปตามกระแสลม เปรียบเสมือน การนำความรู้ ความเจริญงอกงามทางสติปัญญาไปรับ ใช้สังคมและพัฒนาอยู่เสมอ ดังผลยางที่ไม่หล่นอยู่กับที่