Cinque Terre

Cinque Terre

ข่าวประกวดราคา

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ตรวจสายสัญญาณ จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ตรวจสายสัญญาณ จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเสียงแบบล้อลาก จำนวน 2 ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเสียงแบบล้อลาก จำนวน 1 ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบจ่ายไฟ จำนวน 8 ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบจ่ายไฟ จำนวน 8 ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาและสารสนเทศ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาและสารสนเทศ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารการแพทย์แผนไทย ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารการแพทย์แผนไทย ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำวน 1 งาน

ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องบรรยายแบบ Slope ขนาด ๒๕๐ ที่นั่ง ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด

ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องบรรยายแบบ Slope ขนาด ๒๕๐ ที่นั่ง ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และผดุงครรภ์ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และผดุงครรภ์ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ ชุด