Cinque Terre

Cinque Terre

 

ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงเพื่อการเรียนการสอน ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงเพื่อการเรียนการสอน ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 24000 บีทียู ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 24000 บีทียู ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องประชุม คณะเกษตรศาสตร์ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องประชุม คณะเกษตรศาสตร์ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์โรงเรือนสำเร็จรูป ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์โรงเรือนสำเร็จรูป ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องสับหญ้า ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องสับหญ้า ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องตัดพับแผ่นโลหะระบบไฮดรอลิก ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องตัดพับแผ่นโลหะระบบไฮดรอลิก ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงเพื่อการเรียนการสอน ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงเพื่อการเรียนการสอน ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2

ประกาศปรับปรุงร่าง TOR เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 24000 บีทียู ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งส จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 18 เครื่อง

ประกาศปรับปรุงร่าง TOR เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 24000 บีทียู  ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งส จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 18 เครื่อง

ประกาศร่าง TOR ชุดครุภัณฑ์ห้องประชุม คณะเกษตรศาสตร์ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ ชุด ครั้งที่ 2

ประกาศร่าง TOR ชุดครุภัณฑ์ห้องประชุม คณะเกษตรศาสตร์ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ ชุด ครั้งที่ 2

ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องประชุม คณะเกษตรศาสตร์ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด

ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องประชุม คณะเกษตรศาสตร์ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด