Cinque Terre

Cinque Terre

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินการรับสมัคร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 (TCAS)

#ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินการรับสมัคร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 (TCAS)


รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง

#รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน (Admission1)
เปลี่ยนวันยืนยันสิทธิ์ Clearing House จากเดิมยืนยันสิทธิ์วันสอบสัมภาษณ์ 13 พ.ค. 63 เป็น ยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ https://student.mytcas.com วันที่ 8 - 9 พ.ค. 63

ประกาศ ศูนย์สอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที (IC3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ประกาศ ศูนย์สอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที (IC3)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
#ขั้นตอนการทดสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศแบบออนไลน์
#กำหนดการ :: ทดสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศแบบออนไลน์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562
>>…สำหรับนักศึกษาที่สอบครั้งแรก และสอบไม่ผ่าน…<<

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 และฝึกงาน อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสสายพันธ์ุใหม่ 2019

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 และฝึกงาน อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสสายพันธ์ุใหม่ 2019

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ฉบับที่ 2)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ฉบับที่ 2)

แจ้งเปลี่ยนแปลงกําหนดการปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

แจ้งเปลี่ยนแปลงกําหนดการปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

แจ้งเลื่อนกำหนดการวัดตัวตัดชุดครุยพร้อมชำระเงิน รอบที่ 2

.... แจ้งเลื่อนกำหนดการวัดตัวตัดชุดครุยพร้อมชำระเงิน รอบที่ 2 .....

จากเดิม

สำหรับพื้นที่ไสใหญ่ กำหนดวันที่ 7  เมษายน  2563 ณ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ไสใหญ่

ผู้สมัครรอบรับตรงอิสระ 3.1 สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบวุฒิและสอบสัมภาษณ์และสถานที่สอบ

แจ้งผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม  2563 (วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่) สำหรับแนวทางการปฏิบัติในการสอบสัมภาษณ์เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ทางคณะใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์  ขอให้ท่านเตรียมข้อมูลในการสอบสัมภาษณ์ และรอการติดต่อจากกรรมการสอบสัมภาษณ์

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 (มีการเปลี่ยนแปลงล่าสุด 1 พฤษภาคม 2563)

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ไสใหญ่

 

แจ้งอาจารย์และนักศึกษาสามารถเข้าตรวจสอบตารางสอบออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ http://saiyai.rmutsv.ac.th/academic/schedule

#แจ้งกำหนดการวัดตัวตัดชุดครุยพร้อมชำระเงิน รอบที่ 1

#แจ้งกำหนดการวัดตัวตัดชุดครุยพร้อมชำระเงิน รอบที่ 1  สำหรับพื้นที่ไสใหญ่ กำหนดวันในวันที่ 10 มีนาคม 2563  ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไสใหญ่ เวลา 09.00 - 15.30 น.