Cinque Terre

Cinque Terre

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ.....เนื่องจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีนโยบายมาตรการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19)

 

ประกาศ.....เนื่องจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีนโยบายมาตรการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19)

ดังนั้น จึงกำหนดใช้ (ประตู 1) ในการเข้าออก เท่านั้น และหากสถานการณ์โรคติดเชื้อคลี่คลายดีขึ้น ทางมหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการเปิด (ประตู2) เพื่อเพิ่มทาง เข้า-ออก ต่อไป และขอความร่วมมือบุคลากรทุกท่าน ขับขี่ยานพาหนะด้วยความปลอดภัยตามกฎจราจร

แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562 สามารถติดต่อขอรับใบรับรองสำเร็จการศึกษา (ใบรับรองสภาอนุมัติ)

ประกาศผลการคัดเลือกผู้เช่าอาคารเพื่อจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม

ประกาศผลการคัดเลือกผู้เช่าอาคารเพื่อจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม

มทร.ศรีวิชัย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2564

มทร.ศรีวิชัย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2564

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสมัครได้ที่ เว็บไซต์ https://admission.rmutsv.ac.th/

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ไสใหญ่

แจ้งอาจารย์และนักศึกษาสามารถเข้าตรวจสอบ

ตารางสอบออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ http://saiyai.rmutsv.ac.th/academic/schedule

แผนความต้องการรายการครุภัณฑ์ พ.ศ.2565-2569

แผนความต้องการรายการครุภัณฑ์ พ.ศ.2565-2569

แจ้งนักศึกษาที่เข้าปีการศึกษา2563 ทุกคณะให้มารับบัตรนักศึกษาได้ที่แผนกทะเบียน

ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าอาคารเพื่อจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม

ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าอาคารเพื่อจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม

ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการตั้งค่า WiFi ที่ใช้ในมหาวิทยาลัยฯ

ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการตั้งค่า WiFi ที่ใช้ในมหาวิทยาลัยฯ  ดูรายละเอียดได้จากไฟล์ภาพด้านล่าง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่ เชิญชวนทุกท่านร่วม บริจาคโลหิต  วันอังคาร ที่ 21 กรกฎาคม 2563

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่ เชิญชวนทุกท่านร่วม บริจาคโลหิต 
 วันอังคาร ที่ 21 กรกฎาคม 2563
เวลา 9.00-15.00น.
 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 คณะวิทย์ฯ
‼️โปรดนำบัตรประชาชนเพื่อแสดงตนก่อนบริจาคโลหิตทุกครั้ง‼️