Cinque Terre

Cinque Terre

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่ เปิดรับรอบ2แบบรับตรง (ปวช., ปวส.) สมัครได้ถึง 31 ธ.ค. 2563

มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่#รอบ2แบบรับตรง (ปวช., ปวส.)
สมัครได้ถึง 31 ธ.ค. 2563
สำหรับน้องๆที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาวุฒิ ปวช.และปวส.
#ต้องสำเร็จการศึกษาจากสถาบันเดิมก่อน12กรกฎาคม2564

น้องๆ #สามารถใช้ผลการเรียนที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันใช้ในการสมัครในระบบก่อนได้เลยนะคะ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 แบบโควตา(ปวช.ปวส.)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 แบบโควตา(ปวช.ปวส.)

แจ้งผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ให้เข้าตรวจสอบสถานะและขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต

คู่มือการเข้าใช้งาน srivijaya WiFi(e-passport)

คู่มือการเข้าใช้งาน srivijaya WiFi(e-passport)

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่

 ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่

คณะเทคโนโลยีการจัดการ เปิดให้นักศึกษาชายขอผ่อนผันทหาร ถึง 30 พ.ย. 63

ประชาสัมพันธ์จาก #งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
คณะเทคโนโลยีการจัดการ เปิดให้นักศึกษาชายขอผ่อนผันทหาร ถึง 30 พ.ย. 63

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย (ไสใหญ่)จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย (ไสใหญ่)จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต 

 วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563

เวลา 10.00-15.00น.

 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์ฯ

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ไสใหญ่

แจ้งอาจารย์และนักศึกษาสามารถเข้าตรวจสอบ

ตารางสอบออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ http://saiyai.rmutsv.ac.th/academic/schedule

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศ ครั้งที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศ ครั้งที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563

ประกาศ.. สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กำหนดให้วันสารทเดือนสิบ เป็น วันหยุดพิเศษ

 

ประกาศ.. สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กำหนดให้วันสารทเดือนสิบ เป็น วันหยุดพิเศษ

วันที่ 17 กันยายน 2563 (แรม 15 ค่ำ เดือน 10)