Cinque Terre

Cinque Terre

ปฏิทินการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ (แก้ไข 16-6-60)

ฉบับแก้ไข  ปฏิทินการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2560
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

 

หมายเหตุ : 
1.  ให้นักศึกษาดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนภายในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาที่ 2
2.  ใบลงทะเบียน ถือเป็นเอกสารสำคัญในการลงทะเบียน  ในกรณีมีปัญหา  งานทะเบียนจะใช้ใบลงทะเบียนที่พิมพ์มาเป็นหลักฐานในการอ้างอิงเท่านั้น
แนบไฟล์เอกสาร: 
AttachmentSize
PDF icon calendar601_new.pdf34.49 KB