Cinque Terre

Cinque Terre

ปฏิทินการศึกษาภาคฤดูร้อน/2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

ปฏิทินการศึกษาภาคฤดูร้อน/2559
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

หมายเหตุ : 
1.  ให้นักศึกษาดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนภายในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาที่ 2
2.  ใบลงทะเบียน ถือเป็นเอกสารสำคัญในการลงทะเบียน  ในกรณีมีปัญหา  งานทะเบียนจะใช้ใบลงทะเบียนที่พิมพ์มาเป็นหลักฐานในการอ้างอิงเท่านั้น
แนบไฟล์เอกสาร: 
AttachmentSize
PDF icon calendar593.pdf29.65 KB