Cinque Terre

Cinque Terre

 

ขั้นตอนการลงชื่อปฏิบัติงานในระบบ ตามนโยบายมาตรการของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัส เพื่อร่วมกันช่วยป้องกัน Covid -19

ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการลงชื่อปฏิบัติงานในระบบ ตามนโยบายมาตรการของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัส เพื่อร่วมกันช่วยป้องกัน Covid -19

1.เข้าสู่ระบบ ผ่านลิงค์ https://wfh.rmutsv.ac.th/

2.กรอกข้อมุล โดยใช้ รหัส E-passport (ไม่ต้องพิมพ์ @rmutsv.ac.th )

3.กดล็อคอิน

4. ระบบแจ้งเตือน ต้องการใช้แหน่ง ที่ตั้งปัจจุบันของคุณ อนุญาตให้ใช้ข้อมูลหรือไม่ ให้กดเลือก “ตกลง”

5.กดเพิ่มข้อมูลภาระงาน

6.เลือกสถานะ ปฏิบัติงานปกติ Normal work

7. เพิ่มข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา

8. เพิ่มข้อมูลแผนกการปฏิบัติงานประจำวัน

9.การบันทึกข้อมูลเสร็จสิ้น

หมายเหตุ :

- สำหรับผู้ที่ได้รับอนุญาตให้กักตัว 14 วันท่านต้องกรอกรายละเอียด timeline ในระบบด้วย

- กรณีลงเวลาปฏิบัติงาน ต้องเปิดตำแหน่งปัจจุบัน (ณ สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช)

- ระยะเวลาสามารถลงได้ตั้งแต่ 06.00-20.00 น.

- การลงเวลาในระบบ ถ้าเกิน 8.30 น.จะถือว่าท่านมาปฏิบัติงานสาย

หากบุคลากรท่านใด มีปัญหาในการลงชื่อผ่านระบบ สามารถติดต่อแจ้งได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่/งานบุคลากร สำนักงานวิทยาเขตฯ และแต่ละคณะ

 

Cr. แผนกประชาสัมพันธ์และแนะแนว งานบริการการศึกษา มทร.ศรีวิชัย (ไสใหญ่)