Cinque Terre

Cinque Terre

 

สัญญาลักษณ์มหาวิทยาลัย

สีประจำมหาวิทยาลัย
              สีเหลืองเป็นสีที่แสดงถึงความสว่างรุ่งโรจน์ การประสบความสำเร็จ เป็นสีแห่งความเป็นมงคล ความเจริญรุ่งเรือง