Get Adobe Flash player

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา     พงษ์พิริยะเดชะ
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สำคัญ    รัตนบุรี
ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชูเกียรติ    อักษรศรี
รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
 
นายเบนจามิน   ชนะคช
รองหัวหน้างานบริหารนโยบายและแผน
นางวิสาลักข์    คุณธนรุ่งโรจน์
รองหัวหน้างานบริหารวิชาการและวิจัย
นางภัทราวดี    ทองมาลา
รองหัวหน้างานการคลัง
นายอรุณ    เอียดฤทธิ์
รองหัวหน้างานบริหารกิจการนักศึกษา