Cinque Terre

Cinque Terre

 

หน่วยงาน

 
งานบริหารงานกิจการทั่วไป
แผนกนโยบายและแผน
แผนกสารบรรณ
แผนกงานการเจ้าหน้าที
แผนกออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่
แผนกบริการกลาง
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนกการเงินและเบิกจ่าย
แผนกบัญชี
แผนกพัสดุ
 
งานบริการการศึกษา
แผนกประชาสัมพันธ์และแนะแนว
แผนกทะเบียนและวัดผล
แผนกส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการและวิจัย
แผนกวิทยบริการ
แผนกศูนย์ภาษาและวิเทศสัมพันธ์
แผนกกิจการนักศึกษา
แผนกบริการและสวัสดิการ
แผนกหอพักนักศึกษา