Cinque Terre

Cinque Terre

ข่าวประชาสัมพันธ์-มหาวิทยาลัยฯ

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์-มหาวิทยาลัยฯ feed
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มทร.ศรีวิชัย - aggregated feeds in category ข่าวประชาสัมพันธ์
Updated: 1 min 11 sec ago

ประชาสัมพันธ์-สำนักวิทยบริการฯ: สำนักวิทยบริการฯ ประกาศ ปรับปรุงระบบเครือข่ายแกนหลัก มทร.ศรีวิชัย

Wed, 02/20/2019 - 09:58

     ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำการปรับปรุงระบบเครือข่ายแกนหลัก  ในวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.00 - 21.00 น.  ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ในช่วงเวลาดังกล่าว ทุกวิทยาเขต 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้งานช่วงเวลาดังกล่าว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

ประชาสัมพันธ์-สำนักวิทยบริการฯ: สำนักวิทยบริการฯ แจ้งกำหนดการปรับปรุงเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Mon, 02/18/2019 - 16:23

       สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งกำหนดการปรับปรุงเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระหว่าง วันที่ 18-22 กุมภาพันธ์  2562
 

ประชาสัมพันธ์-กองกลาง: ประกาศ เรื่อง การหาผู้ประกอบการน้ำดื่ม RUTS

Mon, 02/18/2019 - 09:23

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์จะประกาศหาผู้ประกอบการน้ำดื่ม RUTS สำหรับรายละเอียดตามเอกสารแนบ

read more

ประชาสัมพันธ์-กองกลาง: ประกาศ เรื่อง การให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ประกอบกิจการ มทร.ศรีวิชัย จำนวน 1 ร้าน

Thu, 02/07/2019 - 14:33

         งานบริหารทรัพย์สิน กองกลาง ขอประกาศเรื่อง การให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ประกอบกิจการ มทร.ศรีวิชัีย จำนวน 1 ร้าน

read more

ประชาสัมพันธ์-กองกลาง: ร่างขอบเขตงาน (TOR) จัดหาผู้ประกอบการ น้ำดื่ม RUTS

Wed, 02/06/2019 - 14:29

            งานบริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) จัดหาผู้ประกอบการ "น้ำดื่ม RUTS&qu

read more

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: ต้อนรับคณะจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

Fri, 02/01/2019 - 14:46
 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น.- 12.00 น. กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ นำโดย ผศ.

read more