Cinque Terre

Cinque Terre

 

ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ จำนวน 5 อัตรา

วันเวลารับสมัคร   ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม - 24 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)

วัน เวลา สถานที่ สอบคัดเลือก  วันพฤหัสบดี ที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องสำนักงานผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

 

แนบไฟล์เอกสาร:  ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Friday, March 13, 2020 - 08:30 to Wednesday, March 25, 2020 - 16:45

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคการสอบข้อเขียน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคการสอบข้อเขียน  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๓  คลิกที่นี่

ประกาศผลการสอบภาคข้อเขียน อาจารย์ภาษาจีน

ประกาศผลการสอบข้อเขียน อาจารย์ภาษาจีน

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ผลสอบข้อเขียนอาจารย์ภาษาจีน.pdf82.33 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วันเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 4 - 6  มีนาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)

วัน เวลา สถานที่ สอบคัดเลือก วันอังคาร ที่ 10  มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ ตึกวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

แนบไฟล์เอกสาร:  ประกาศรับสมัครพนง.จ้างเหมา.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Wednesday, March 4, 2020 - 15:45 to Friday, March 6, 2020 - 16:30

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ จำนวน 16 อัตรา

รายละเอียดและสาระสำคัญ

๑.  การจ้างเหมานี้เป็นการจ้างเหมารายบุคคล ไม่ถือเป็นการจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัยฯ และไม่ถือว่าเป็นการจ้างแรงงาน  เป็นเพียงลูกจ้างเอกชนทำงานของมหาวิทยาลัยฯ  เท่านั้น

๒.  มหาวิทยาลัยฯ  มีฐานะเป็นผู้ว่าจ้าง  ส่วนผู้ทำงานมีฐานะเป็นผู้รับจ้าง  จึงไม่มีนิติสัมพันธ์กันในฐานะ นายจ้าง – ลูกจ้าง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

๓.  การจ้างมุ่งผลสำเร็จของงานที่จ้างภายในระยะเวลาที่กำหนดเป็นสำคัญ

๔.  ระยะการจ้าง

-  ระยะเวลา ๓ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓  ถึงวันที่  ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ หน่วยพัสดุ งานการคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

วันเวลารับสมัคร                                      วันที่ 2 – 9  มีนาคม 2563

วัน เวลา สถานที่ สอบคัดเลือก                วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก           วันพฤหัสบดีที่  19  มีนาคม  2563

รายงานตัวเริ่มปฏิบัติงาน                        วันพุธที่ 1  เมษายน  2563

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

แนบไฟล์เอกสาร:  ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ 16 อัตรา.PDFข่าวสมัครงาน/ผลDate: Monday, May 4, 2020 - 14:00

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศผลการพิจาณราจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง แม่ครัวประจำครัวกินรี

ทั้งนี้ผู้ผ่านกาคัดเลือกจะต้องมาทำสัญญาโดยนำเงินสด จำนวน 5% ของค่าจ้างทั้งหมด

เพื่อค้ำประกันสัญญาในวันจันทร์ ที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น.

หน่วยพัสดุ งานบริหารและวางแผน วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว พร้อมสำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย จำนวน 1 ฉบับ

แนบไฟล์เอกสาร:  ประกาศผ่านการคัดเลือก.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Friday, February 28, 2020 - 13:45 to Friday, March 13, 2020 - 13:45

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแม่ครัวประจำครัวกินรี

วันเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 19 - 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)

วัน เวลา สถานที่ สอบคัดเลือก วันพฤหัสบดี ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องสำนักงานผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

แนบไฟล์เอกสาร:  ประกาศรับสมัครแม่ครัว.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Tuesday, February 18, 2020 - 14:45 to Saturday, February 29, 2020 - 16:45

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน (นักวิทยาศาสตร์)

    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

เอกสารแนบ:  รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาการ (อาจารย์)

     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์

เอกสารแนบ:  รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ภาคการสอบภาษาอังกฤษ และภาคการสอบข้อเขียน และเลื่อนวันสอบภาคการประเมิน ความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง ครั้งที่ 10...

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่  ๑/๒๕๖๓  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่  ๑/๒๕๖๓  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่  ๑/๒๕๖๓  คลิกที่นี่