Get Adobe Flash player

 

ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธีการคัดเลือก ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  โดยวิธีการคัดเลือก  ครั้งที่  ๖/๒๕๖๑  คลิกที่นี่

-ใบสมัคร

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๔/๒๕๖๑ คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๓/๒๕๖๑  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์

            ตามที่คณะสัตวแพทยศาสตร์  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้าง ตำแหน่งอาจารย์ ปริญญาตรี 6 ปี จำนวน 1 อัตรา  นั้น

เอกสารแนบ:  รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

ประกาศผลการคัดเลือกจ้างบริการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศผลการคัดเลือกจ้างบริการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ28.42 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คุณสมบัติของผู้เสนอการรับจ้าง

  1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี ถ้าเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
  2.  สำเร็จระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาสื่อสารมวลชน สาขาประชาสัมพันธ์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานตามที่ระบุให้รับผิดชอบ
  3.  มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารได้ และสามารถเขียนรายงานเป็นภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานอื่นได้ดี
  6. มีความสามารถในการเขียนโครงการ จัดประชุมในรูปแบบต่างๆ เช่น การบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
  7.  มีความสามารถประชาสัมพันธ์ในงานด้านการวิจัย และบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ
แนบไฟล์เอกสาร:  img-180511090902.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Friday, May 18, 2018 - 14:30

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอาจารย์บัญชี

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอาจารย์บัญชี

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ อ.บัญชี 18.pdf95.07 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๕/๒๕๖๑  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศผลการพิจารณาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำงานพัฒนานักศึกษา

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องมาทำสัญญาจ้างโดยนำเงินสดจำนวน 3,460บาท
(5 % ของค่าจ้างทั้งหมด) เพื่อค้ำประกันสัญญาในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น.
ณ หน่วยพัสดุ งานการคลัง อาคารสำนักงานวิทยาเขตตรัง พร้อมนำสำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย
สาขาสิเกาจำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

แนบไฟล์เอกสาร:  7 ประกาศผลการสอบคัดเลือก วิทยาลัย.pdfข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสมัครงาน/ผลDate: Tuesday, May 15, 2018 - 16:30

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์  ตำแหน่ง อาจารย์ ปริญญาตรี 6 ปี จำนวน 1 อัตรา ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ดังนี้

เอกสารแนบ:  รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ38.16 KB ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ งาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 งาน

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ งาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 งาน

หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่าย  ขนาด 1 นิ้ว   จำนวน 1 รูป

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาวุฒิการศึกษา ป.ตรี จำนวน 1 ฉบับ

5. สำเนาปริญญาบัตริ จำนวน 1 ฉบับ

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ338.58 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ตรัง: ผลการพิจารณาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งสัตวบาลประจำเกาะสุกร

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องมาทำสัญญาจ้างโดยนำเงินสดจำนวน 3,500บาท(5 % ของค่าจ้างทั้งหมด) เพื่อค้ำประกันสัญญา
ในวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น.

ณ หน่วยพัสดุ งานการคลัง อาคารสำนักงานวิทยาเขตตรัง

***พร้อมนำสำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสิเกา 1 ฉบับ

แนบไฟล์เอกสาร:  ผลการคัดเลือก.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Friday, May 4, 2018 - 10:45

ประกาศรับสมัครอาจารย์บัญชี

ประกาศรับสมัครอาจารย์บัญชี 1 อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize อ.บัญชี 1 ตำแหน่ง 3.pdf193.02 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: ประกาศรับสมัครอาจารย์บัญชี

ประกาศรับสมัครอาจารย์บัญชี 1 อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize อ.บัญชี 1 ตำแหน่ง 3.pdf193.02 KB ข่าวสมัครงาน

Pages