Get Adobe Flash player

 

ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ เรื่อง จ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานทางด้านภาษา จำนวน 1 อัตรา

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ เรื่อง จ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานทางด้านภาษา จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  IMG_0001.pdfข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษา

ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษา

รายละเอียดตามแนบ

เอกสารแนบ:  IMG.pdfข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ตรัง: รายชื่อ ผู้ผ่านการพิจารณาจ้างเหมาบริการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาจ้างเหมาบริการ

ทั้งนี้ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องมาทำสัญญาจ้างโดยนำเงินสด จำนวน 5 % ของค่าจ้างทั้งหมด
เพื่อค้ำประกันสัญญาในวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ หน่วยพัสดุ งานการคลังอาคารสำนักงานวิทยาเขตตรัง พร้อมนำสำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสิเกา 1 ฉบับ

 • หลักค้ำประกันสัญญาตามตำแหน่งดังนี้

สังกัดสำนักงานวิทยาเขตตรัง

1. พนักงานทำความสะอาด(อาคาร) ผู้ปฏิบัติงานเกษตร                                   จำนวน 4,320 บาท/คน
พนักงานทำความสะอาด(หอพัก) เจ้าหน้าที่ภาคสนาม เจ้าหน้าที่ภาคสนาม(ประจำศูนย์ศึกษาธรรมชาติ)  เจ้าหน้าที่ภูมิทัศน์ เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด      ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป 
2. ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป                                                 จำนวน  4,740 บาท/คน
3. พนักงานขับรถขยะ                                                จำนวน  5,724 บาท/คน
4. พนักงานขับรถเครื่องกล                                          จำนวน  6,120 บาท/คน
5. เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ภาษา                                      จำนวน  8,304 บาท/คน

สังกัดสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 1. ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป, ผู้ปฏิบัติงานบริหาร                          จำนวน  2,505 บาท/คน
  ผู้ปฏิบัติงานประมง, ผู้ปฏิบัติงานสวนสัตว์, ผู้ปฏิบัติงานประจำอาคารบ่อพักฟื้นสัตว์น้ำขนาดใหญ่         
 2. ผู้ปฏิบัติงานประจำอาคารแสดงความสามารถสัตว์น้ำ          จำนวน  2,756 บาท/คน

สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

1. เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาประจำศูนย์ฝึกทักษะปฏิบัติการทางด้านการโรงแรมฯ      จำนวน  4,152 บาท/คน
2. เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฝึกทักษะปฏิบัติการทางด้านการโรงแรมฯ                    จำนวน  4,152 บาท/คน
3. เจ้าหน้าที่ประจำงานพัฒนานักศึกษา                                                     จำนวน  4,152 บาท/คน

สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

1. ตำแหน่งพนักงานประมงพื้นฐาน                                   จำนวน  4,740 บาท/คน
2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จำหน่ายผลผลิต                               จำนวน  4,740 บาท/คน

สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา

      1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำโครงการ                              จำนวน  9,000 บาท/คน

แนบไฟล์เอกสาร:  ประกาศผลการพิจารณา.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Monday, September 17, 2018 - 13:30 to Wednesday, October 31, 2018 - 13:30

รับสมัครงาน-ตรัง: รายชื่อ ผู้ผ่านการพิจารณาจ้างเหมาบริการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาจ้างเหมาบริการ

ทั้งนี้ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องมาทำสัญญาจ้างโดยนำเงินสด จำนวน 5 % ของค่าจ้างทั้งหมด
เพื่อค้ำประกันสัญญาในวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ หน่วยพัสดุ งานการคลังอาคารสำนักงานวิทยาเขตตรัง พร้อมนำสำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสิเกา 1 ฉบับ

 • หลักค้ำประกันสัญญาตามตำแหน่งดังนี้

สังกัดสำนักงานวิทยาเขตตรัง

1. พนักงานทำความสะอาด(อาคาร) ผู้ปฏิบัติงานเกษตร                                   จำนวน 4,320 บาท/คน
พนักงานทำความสะอาด(หอพัก) เจ้าหน้าที่ภาคสนาม เจ้าหน้าที่ภาคสนาม(ประจำศูนย์ศึกษาธรรมชาติ)  เจ้าหน้าที่ภูมิทัศน์ เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด      ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป 
2. ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป                                                 จำนวน  4,740 บาท/คน
3. พนักงานขับรถขยะ                                                จำนวน  5,724 บาท/คน
4. พนักงานขับรถเครื่องกล                                          จำนวน  6,120 บาท/คน
5. เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ภาษา                                      จำนวน  8,304 บาท/คน

สังกัดสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 1. ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป, ผู้ปฏิบัติงานบริหาร                          จำนวน  2,505 บาท/คน
  ผู้ปฏิบัติงานประมง, ผู้ปฏิบัติงานสวนสัตว์, ผู้ปฏิบัติงานประจำอาคารบ่อพักฟื้นสัตว์น้ำขนาดใหญ่         
 2. ผู้ปฏิบัติงานประจำอาคารแสดงความสามารถสัตว์น้ำ          จำนวน  2,756 บาท/คน

สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

1. เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาประจำศูนย์ฝึกทักษะปฏิบัติการทางด้านการโรงแรมฯ      จำนวน  4,152 บาท/คน
2. เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฝึกทักษะปฏิบัติการทางด้านการโรงแรมฯ                    จำนวน  4,152 บาท/คน
3. เจ้าหน้าที่ประจำงานพัฒนานักศึกษา                                                     จำนวน  4,152 บาท/คน

สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

1. ตำแหน่งพนักงานประมงพื้นฐาน                                   จำนวน  4,740 บาท/คน
2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จำหน่ายผลผลิต                               จำนวน  4,740 บาท/คน

สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา

      1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำโครงการ                              จำนวน  9,000 บาท/คน

แนบไฟล์เอกสาร:  ประกาศผลการพิจารณา.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Monday, September 17, 2018 - 13:30 to Wednesday, October 31, 2018 - 13:30

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษา สังกัดวิทยาเขตนครศรีธรรมราช จำนวน 1 อัตรา

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษา  สังกัดวิทยาเขตนครศรีธรรมราช จำนวน 1 อัตรา

เอกสารแนบ:  เอกสารแนบข่าวสมัครงาน/ผล

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะเกษตรศาสตร์

ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะเกษตรศาสตร์แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศผลสอบคัดเลือก จนท.บริหารงานทั่วไป เกษตร.pdf90.11 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๑  คลิกที่นี่

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีการจัดการ

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีการจัดการแนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศผลสอบคัดเลือก อาจารย์คณะเทคโนโลยีการจัดการ.pdf71.21 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สังกัดคณะเกษตรศาสตร์

รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะเกษตรศาสตร์แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize รับสมัคร-คณะเกษตรการเงิน.pdf252.1 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สังกัดคณะเกษตรศาสตร์

รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะเกษตรศาสตร์แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize รับสมัคร-คณะเกษตรการเงิน.pdf252.1 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ตรัง: รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำโครงการวิจัย

 1. คุณสมบัติของผู้เสนอการรับจ้าง
  1.  เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี ถ้าเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
  2.  สำเร็จระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขา
 • สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 • สาขาสื่อสารมวลชน
 • สาขาประชาสัมพันธ์
 • สาขาบริหารธุรกิจ
 • สาขาภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานตามที่ระบุให้รับผิดชอบ
 • หรือผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงานโครงการอย่างน้อย 1 ปี
  3.  มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารได้ และสามารถเขียนรายงานเป็นภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  4.  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานอื่นได้ดี
  6. มีความสามารถในการเขียนโครงการ จัดประชุมในรูปแบบต่างๆ เช่น การบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
  7. มีความสามารถประชาสัมพันธ์ในงานด้านการวิจัย และบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ
แนบไฟล์เอกสาร:  img-180830074156.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Thursday, August 30, 2018 - 14:30 to Tuesday, October 2, 2018 - 14:30

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ  และสมรรถนะ  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๑  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๘/๒๕๖๑ คลิกที่นี่

Pages