Cinque Terre

Cinque Terre

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: ทุนการศึกษา มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ประจำปีการศึกษา 2564

 ด้วยมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจชิงทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2564 (2021  TGS) จำนวนสูงสุด 7 ทุน เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในประเทศสหรัฐอเมริกา ในสาขาต่าง ๆ ยกเว้น สาขาแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และทันแพทยศาสตร์ที่มีการปฏิบัติการทางคลินิก ระยะเวลาทุนสูงสุดไม่เกิน 2 ปี ผู้ที่สนใจสมัครสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากระเบียบการทุนการศึกษาได้ที่เว็บมูลนิธิฯ http://www.fulbrightthai.org/programs/202

read more

แจ้งกำหนดการวัดตัวตัดชุดครุยพร้อมชำระเงิน รอบที่ 2

.... แจ้งกำหนดการวัดตัวตัดชุดครุยพร้อมชำระเงิน รอบที่ 2 .....

สำหรับพื้นที่ไสใหญ่ กำหนดวันที่ 7  เมษายน  2563 ณ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ไสใหญ่

ขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางมาวัดตัวตัดชุดครุยทุกท่าน สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า  เพื่อร่วมกันป้องกันการแพร่เชื้อ โรคระบาดไวรัส COVID-19
สอบถามเพิ่มเติม : งานบริหารสินทรัพย์ มทร.ศรีวิชัย

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

ประชาสัมพันธ์-สำนักวิทยบริการฯ: แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์


     จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ศรีวิชัย ได้เฝ้าติดตามและตระหนักเป็นอย่างดีว่าเรามีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดเหตุการณ์ที่อาจารย์และนักศึกษาต้องทำการเรียนการสอนแบบออนไลน์  เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงความรุนแรงของสถานการณ์

แนวทางการใช้ซอฟต์แวร์  สำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
  • ผู้สอนสามารถถ่ายทอดสดการสอนผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (video conference) ด้วย Google Meet

ผู้สมัครรอบรับตรงอิสระ 3.1 สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบวุฒิและสอบสัมภาษณ์และสถานที่สอบ

แจ้งผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม  2563 (วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่) สำหรับแนวทางการปฏิบัติในการสอบสัมภาษณ์เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ทางคณะใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์  ขอให้ท่านเตรียมข้อมูลในการสอบสัมภาษณ์ และรอการติดต่อจากกรรมการสอบสัมภาษณ์


ผู้สมัครรอบรับตรงอิสระ 3.1 สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบวุฒิและสอบสัมภาษณ์และสถานที่สอบ ได้จากเอกสารแนบ
พิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้จากเมนู ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร https://admission.rmutsv.ac.th/ruts/walkin.php?ac=checkstatus

ข่าวประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนในศึกษาต่อ

ประชาสัมพันธ์-สำนักวิทยบริการฯ: สำนักวิทยบริการฯ ประกาศ ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ของผู้ให้บริการ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563


     บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จะทำการเปลี่ยนอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 12.00 - 13.00  น.  ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ในช่วงเวลาดังกล่าว ทุกวิทยาเขต   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้งานช่วงเวลาดังกล่าว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ 17 มีนาคม 2563

ประชาสัมพันธ์-ไสใหญ่: โครงการพัฒนา ข้อเสนอโครงการเพื่อรองรับนโยบายภาครัฐในการพัฒนาประเทศ ภูมิภาค และมหาวิทยาลัยฯ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ ๑

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อรองรับนโยบายภาครัฐในการพัฒนาประเทศ ภูมิภาค และมหาวิทยาลัยฯ ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม AB ๓๐๖ อาคารสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการให้มีความสอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศ 2.เพื่อบูรณาการและสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 3.เพื่อจัดทำฐานข้อมูลโครงการสำหรับเสนอของบประมาณประจำปี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๔๕ คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนา ข้อเสนอโครงการเพื่อรองรับนโยบายภาครัฐในการพัฒนาประเทศ ภูมิภาค และมหาวิทยาลัยฯ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ ๑

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อรองรับนโยบายภาครัฐในการพัฒนาประเทศ ภูมิภาค และมหาวิทยาลัยฯ ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม AB ๓๐๖ อาคารสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการให้มีความสอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศ 2.เพื่อบูรณาการและสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 3.เพื่อจัดทำฐานข้อมูลโครงการสำหรับเสนอของบประมาณประจำปี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๔๕ คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ไสใหญ่

 

แจ้งอาจารย์และนักศึกษาสามารถเข้าตรวจสอบตารางสอบออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ http://saiyai.rmutsv.ac.th/academic/schedule

กรณีที่มีปัญหาให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 19  มีนาคม  2563

ภายในวันและเวลาราชการ (จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ)

สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ ห้อง 315 ช่องบริการที่ 4 อาคาร 3 ชั้น 1 แผนกงานบริหารวิชาการและวิจัย  075-329587 , 075-773132 ต่อ 141

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

สามเณรน้อย คอย InFo รู้คิด

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
อาจารย์เสาวลักษณ์ บุญรอด อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศ ดำเนินโครงการ
"สามเณรน้อย คอย InFo รู้คิด"
รับเกียรติจากอาจารย์ภูริวัฒน์ เลิศไกร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการฝึกทักษะของการปฏิบัติงาน ชั่วโมงเขียนโค๊ด (Hour of Code) ที่ช่วยเพิ่มความชำนาญด้วยสถานการณ์ และเวลาที่ใช้ในการทำงานจริง
โครงการดังกล่าวมีสามเณรเข้าร่วมจำนวน 30 รูปจาก วัดไตรวิทยาราม ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ณ ห้องปฏิบัติการ MT 502 อาคารศรีสรรพวิทย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ แก้วบุญมา หัวหน้าสาขาระบบสารสนเทศ พร้อมด้วยคณาจารย์บุคลากร ถวายอาหารเพลแด่พระสงฆ์และสามเณร ณ ห้อง MT 503 อาคารศรีสรรพวิทย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ

แสดงความยินดีนักศึกษาสาขาการจัดการได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดเขียนแผนธุรกิจแข่งขันตอบคำถามด้านการจัดการ และ กิจกรรม Management Day

ขอแสดงความยินดี
นส.ผกามาศ ใหม่คงแก้ว
นส.สโรชา วันธงไชย
นส.ปิยธิดา ณ รัชกาล
นส.กัตติกมาส​ วรา​นุ​สาสน์
นายธนายุทธ​ อินทร์ทอง
นักศึกษาสาขาการจัดการ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1จากจำนวนผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 14 ทีม
การประกวดเขียนแผนธุรกิจแข่งขันตอบคำถามด้านการจัดการ และ กิจกรรม Management Day

โครงการการบูรณาการการเรียนการสอนกับการพัฒนานักศึกษาคุณลักษณะตามอัตลักษณ์บัณฑิต 4 ประการ
กิจกรรม การประกวดเขียนแผนธุรกิจ ตอบคำถาม
ด้านการจัดการ และ กิจกรรม Management Day
ระหว่างวันที่ 25 -26 กุมภาพันธ์ 2563
ณ อาคาร 38 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
โดย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ผลงาน/รางวัล: ผลงานนักศึกษา

โครงการสัมมนาวิชาการ "การเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ผู้สอบบัญชีภาษีอาการ"

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการสัมมนาวิชาการ

"การเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ผู้สอบบัญชีภาษีอาการ"

รับเกียรติจากคุณสุรัตน์ ลีตะลานนท์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต) ผู้ช่วยผู้จัดการ สำนักงาน เอส.พี.ดี.บัญชีภาษีอาการและกฎหมาย ร่วม สร้างแรงบันดาลใจ พร้อมบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร

ณ ห้องประชุมศรีสรรพวิทย์ อาคารศรีสรรพวิทย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ

ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาสัมมนาการบัญชีสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

#แจ้งกำหนดการวัดตัวตัดชุดครุยพร้อมชำระเงิน รอบที่ 1

#แจ้งกำหนดการวัดตัวตัดชุดครุยพร้อมชำระเงิน รอบที่ 1  สำหรับพื้นที่ไสใหญ่ กำหนดวันในวันที่ 10 มีนาคม 2563  ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไสใหญ่ เวลา 09.00 - 15.30 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

การประกวดเขียนแผนธุรกิจแข่งขันตอบคำถามด้านการจัดการ และ กิจกรรม Management Day

ขอแสดงความยินดี กับ
นส.ผกามาศ ใหม่คงแก้ว
นส.สโรชา วันธงไชย
นส.ปิยธิดา ณ รัชกาล
นส.กัตติกมาส​ วรา​นุ​สาสน์
นายธนายุทธ​ อินทร์ทอง นักศึกษาสาขาการจัดการ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  จากจำนวนผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 14 ทีม

การประกวดเขียนแผนธุรกิจแข่งขันตอบคำถามด้านการจัดการ และ กิจกรรม Management Day 

โครงการการบูรณาการการเรียนการสอนกับการพัฒนานักศึกษาคุณลักษณะตามอัตลักษณ์บัณฑิต 4 ประการ
กิจกรรม การประกวดเขียนแผนธุรกิจ ตอบคำถาม
ด้านการจัดการ และ กิจกรรม Management Day
ระหว่างวันที่ 25 -26 กุมภาพันธ์ 2563
ณ อาคาร 38 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
โดย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ผลงาน/รางวัล: ผลงานนักศึกษา