Cinque Terre

Cinque Terre

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์-สำนักวิทยบริการฯ: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน UEC University eSports Championship


         ด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศาสตรจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์) มีนโยบายส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการพัฒนาเยาวชนในด้านทักษะความสามารถให้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย ซึ่งรวมถึงการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต (eSports) ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้การสนับสนุนการแข่งขัน เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของนิสิตนักศึกษา ภายหลังสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่เยาวชน นิสิตนักศึกษา 

คู่มือการเข้าใช้งาน srivijaya WiFi(e-passport)

คู่มือการเข้าใช้งาน srivijaya WiFi(e-passport)

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize คู่มือการเข้าใช้งาน srivijaya WiFi(e-passport)1.26 MB ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาบุคลากร

ประชาสัมพันธ์-ทุ่งใหญ่: ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร AUN QA

ระหว่างวันที่ 5-6 พ.ย. 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบการประกัยคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Meeting โดยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุม AB 201 ชั้น 2 สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่

ภาพข่าวกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์-ทุ่งใหญ่: ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะ สถาบัน สำนัก ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 3 พ.ย. 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ โดย สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย/สถาบัน/สำนัก โดยคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผศ.สมคิด ชัยเพชร/ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ผศ.สิริศักดิ์ ชีช้าง และคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ผศ.อภิญญา วณิชพันธ์ ในเวลา 09.00 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม AB 201 ชั้น 2 สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

ภาพข่าวกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์-ทุ่งใหญ่: RUTS TEST มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่

งานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ จัด การทดสอบสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ณ CB103 ชั้น 1 อาคารเรียนรวม

ภาพข่าวกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์-ทุ่งใหญ่: สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ โดย ผศ.สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาโดยความร่วมือกับสำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวันครศรีธรรมราช ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่

ภาพข่าวกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์-ทุ่งใหญ่: "วันปิยมหาราช" 23 ตุลาคม 2563 มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ ได้เข้าร่วมวางพวงมาลา โดยอาจารย์สมยศ ศรีเพิ่ม ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาในกิจกรรม"วันปิยมหาราช" 23 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาประชาคม อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

ภาพข่าวกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์-ทุ่งใหญ่: พิธีจุดเทียน 13 ต.ค.63 มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่

ในช่วงค่ำของวันที่ 13 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศาลาประชาคม อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

ภาพข่าวกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์-ทุ่งใหญ่: คณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชศาสตร์ ร่วมใจพัฒนา

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยฯ พร้อมร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทุ่งใหญ่

ภาพข่าวกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์-ทุ่งใหญ่: กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ต.ค 63 มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ โดย อาจารย์สมยศ
ศรีเพิ่ม ผู้ช่วยอธิการบดี คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมถวายพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 ในเวลา 08.30 น. ณ ศาลาประชาคม อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภาพข่าวกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์-ทุ่งใหญ่: ประชุมพบปะหารือบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ โดย ผศ.สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช จัดประชุมเพื่อพบปะหารือเรื่องการปฏิบัติงาน ในวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมAB 306 ชั้น 3 สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่

ภาพข่าวกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์-ทุ่งใหญ่: น้อมจิตมุฑิตา ปูชนียาจารย์ 63 มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่

ภาพข่าวกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์-ทุ่งใหญ่: เสริมสร้างทักษะชีวิตบุคลากรวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่

วันที่ 25 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช โดย รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช กล่าวเปิดโครงการ เสริมสร้างทักษะชีวิตบุคลากรวิทยาเขตนครศรีธรรมราช และกล่าวต้อนรับ ท่านวิทยากร พระพงศกร ปภัสสโร (หลวงพี่กาโตะ) กับ "การเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อให้เกิดความสุขในการทำงาน" ให้แก่คณาจารย์ บุคลากร วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ ณ อาคาอเนกประสงค์ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่

ภาพข่าวกิจกรรม

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกประสบการณ์และฝึกสหกิจศึกษา

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกประสบการณ์และฝึกสหกิจศึกษา
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูริวัฒน์ เลิศไกร กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาประจำ สาขาการจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศทางธุรกิจ สาขาการบัญชีและการเงิน ที่กำลังจะเข้ารับการฝึกประสบการณ์และฝึกสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 / 2563 ระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2564 
มีความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์ และรับทราบเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ข้อปฏิบัติ ในการเตรียมความพร้อมก่อนและหลังฝึกประสบการณ์และฝึกกิจศึกษา
ณ ห้องประชุมศรีวิทย์ อาคารศรีสรรพวิทย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ

ประชาสัมพันธ์-สำนักวิทยบริการฯ: สำนักวิทยบริการฯ ประกาศ ปรับปรุงระบบเครือข่ายแกนหลักและขยายเส้นทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563


       ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำการปรับปรุงระบบเครือข่ายแกนหลักและขยายเส้นทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   ในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 17.00 - 23.30 น.  ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ในช่วงเวลาดังกล่าว ทุกวิทยาเขต  
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้งานช่วงเวลาดังกล่าว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563