Get Adobe Flash player

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ รวมใจสัมพันธ์จากพี่สู่น้อง ประกวด ดาว-เดือน-ดาวเทียม ประจำปี2560

โครงการ รวมใจสัมพันธ์จากพี่สู่น้อง ประกวด ดาว-เดือน-ดาวเทียม ประจำปี2560

  เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ตัวแทนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกาา 2560 เข้าร่วมโครงการ รวมใจสัมพันธ์จากพี่สู่น้อง ประกวด ดาว-เดือน-ดาวเทียม ประจำปี2560 

 ขอแสดงความยินดี เดือน - ดาวเทียม ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ดาว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 เพื่อเป็นตัวแทนพื้นที่  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ เข้าร่วมประกวดกับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2560

     เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารเอนกประสงค์ ไสใหญ่ 70ปี 

     พิธีไหว้ครูจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาสำนึกบุญคุณครูบาอาจารย์ ปลูกฝังจริยธรรม วัฒนธรรมไทย 

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: โครงการ The Taiwan Thailand Higher Education Forum และทำความร่วมมือทางการศึกษากับ National Pingtung University of Science and Technology (NPUSI) ณ ประเทศไต้หวัน

 ในวันที่ 13-16 มิถุนายน 2560 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดย รองศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  เดินทางไปต่างประเทศเพื่อเข้าร่วมโครงการ The Taiwan Thailand Higher Education Forum และทำความร่วมมือทางการศึกษากับ National Pingtung University of Science and Technology (NPUSI) ณ ประเทศไต้หวัน read more

โครงการอบรมค่ายคุณธรรม นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2560

          อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมค่ายคุณธรรม แก่นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 จำนวน 272 คน ณ กองกำกับการ8 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวณชายแดน ค่ายศรีนครินทรา อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2560
       โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาใหม่มีการพัฒนาทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อ ปลูกฝังให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีสติ เกิดความรักสามัคคีระหว่างนักศึกษารุ่นพี่รุ่นน้องที่ถูกต้องเหมาะสม  ความเข้าใจในการปฏิบัติตนการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพร้อมที่จะใช้ชีวิตการเป็นนักศึกษาที่มีบุคลิกภาพ และความเชื่อมั่นในตนเองต่อไป

 

กิจกรรม Morning Brief ครั้งที่1

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ จัดกิจกรรม Morning Brief ครั้งที่1 ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคารศรีสรรพวิทย์ เพื่อเปิดเวทีให้บุคลากรสายสนับสนุนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข่าวสาร เสนอความคิดเห็นในการแก้ปัญหาต่างๆที่พบจากการปฏิบัติงาน

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: ประชาสัมพันธ์โครงการ 3rd AUAP Students English Speech Competition

 ด้วย AUAP มีหนังสือเชิญชวนให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 3rd AUAP Students English Speech Competition ในระหว่างวันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2560 ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ e-mail; auapheadquarter1995@gmail.com หรือ โทรศัพท์ 0857687474 

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: พิธีต้อนรับพร้อมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน ประจำภาคการศึกษา1/2560

 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2560 งานวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดพิธีต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน จำนวน 4 คน ที่เดินทางมาฝึกสอนภาษาจีนยังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันทริน  รักษ์สาคร  ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในพิธีดังกล่าว read more

ประชาสัมพันธ์-สำนักวิทยบริการฯ: ประกาศ สำนักวิทยบริการฯ ของดให้บริการที่ตึกสำนักวิทยฯ โดยติดต่อผ่านทางโทรศัพท์


     เนื่องด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45  สงขลาเกมส์  โดยได้ตั้งเป็นศูนย์ Press Center อำนวยความสะดวกในการประมวลผลการแข่งขันและเป็นศูนย์สื่อมวลชน ในช่วงวันที่ 20-30 มิถุนายน 2560   ทำให้การเข้า-ออก บริเวณอาคาร ไม่สะดวกในการติดต่อใช้บริการ  จึงขออภัย ณ ที่นี้ด้วย

     หากมีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ 074317100 ต่อ 3030 , 074802490 , IPPHONE 3920
 

โครงการบริการวิชาการสร้างอาชีพ เสริมรายได้ ลดค่าครองชีพเพื่อความยั่งยืนแก่ชุมชน

คณะเทคโนโลยีการจัดการ จัดโครงการบริการวิชาการสร้างอาชีพ เสริมรายได้ ลดค่าครองชีพเพื่อความยั่งยืนแก่ชุมชน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช

ในลักษณะการจัดโครงการชุดที่ก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี แก่ชุมชนในด้านต่างๆ และทำให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองในระยะยาว 

กิจกรรมย่อยที่ 1 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องแกงสู่ความเข้มแข็ง ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช

                รับเกียรติวิทยากร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชไมพร  เพ็งมาก อาจารย์ประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร  และอาจารย์ธิรนันท์ วัฒนโยธิน อาจารย์คณะเทคโนโลยีการจัดการ ซึ่งเป็นโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องแกงสู่ความเข้มแข็ง ยั่งยืน การพัฒนาสมาชิกในกลุ่มให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบการบริหารจัดการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งกระบวนการผลิต ให้สามารถเก็บผลิตภัณฑ์ได้ยาวนานและตรงกับความต้องการของผู้บริโภค

ประชาสัมพันธ์-กองประชาสัมพันธ์: ค่ายคุณธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการ “ค่ายคุณธรรม” ให้แก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 2 รุ่น โดยจัดกิจกรรมสำหรับรุ่นแรกในวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2560 และรุ่นที่สองในวันที่ 1-2 มิถุนายน 2560 ซึ่งภายในโครงการมีกิจกรรมนันทนาการ ละลายพฤติกรรม สร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ แฝงข้อคิดการใช้ชีวิตการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข พร้อมด้วยกิจกรรม ตักบาตร“เปิดตะวันน้องใหม่” ในเช้าวันที่สองของทุกรุ่น และกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ซึ่งมี ผศ.จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมกิจกรรมรับขวัญน้องใหม่ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการศึกษาต่อในสถาบันแห่งนี้ ณ ลานกิจกรรม อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

ประชาสัมพันธ์-คณะวิศวกรรมศาสตร์: ค่ายคุณธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

Body: 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการ “ค่ายคุณธรรม” ให้แก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 2 รุ่น โดยจัดกิจกรรมสำหรับรุ่นแรกในวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2560 และรุ่นที่สองในวันที่ 1-2 มิถุนายน 2560 ซึ่งภายในโครงการมีกิจกรรมนันทนาการ ละลายพฤติกรรม สร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ แฝงข้อคิดการใช้ชีวิตการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข พร้อมด้วยกิจกรรม ตักบาตร“เปิดตะวันน้องใหม่” ในเช้าวันที่สองของทุกรุ่น และกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ซึ่งมี ผศ.จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมกิจกรรมรับขวัญน้องใหม่ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการศึกษาต่อในสถาบันแห่งนี้ ณ ลานกิจกรรม อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ โลจิสติกส์ย้อนกลับเพื่อสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ สร้างมูลค่าเพิ่ม เสริมรายได้ จากเยื่อทางใบปาล์ม

     เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 อาจารย์ธิรนันท์ วัฒนโยธิน อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ ดำเนินโครงการ โลจิสติกส์ย้อนกลับเพื่อสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ สร้างมูลค่าเพิ่ม เสริมรายได้ จากเยื่อทางใบปาล์ม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช รับเกียรติจาก อาจารย์นันทิพย์  หาสิน และอาจารย์ฉัตรดาว  ไชยหล่อ คณะศิลปศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากร

      ซึ่งทางคณะเทคโนโลยีการจัดการ ได้ตระถึงความสำคัญต่อการให้บริการวิชาการแก่สังคม ชุมชนบางขัน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช ในลักษณะการจัดโครงการที่ก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่ชุมชน และทำให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองในระยะยาว ซึ่งโครงการ โลจิสติกส์ย้อนกลับเพื่อสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ สร้างมูลค่าเพิ่ม เสริมรายได้ จากเยื่อทางใบปาล์มเป็นการนำทางใบปาล์มที่เป็นเศษวัสดุเหลือใช้ มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เยื่อกระดาษ และนำเยื่อกระดาษที่ได้นั้นนำมาใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นการใช้พืชเศรษฐกิจให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างบูรณาการ สร้างสิ่งประดิษฐ์จากเยื่อทางใบปาล์ม เกิดมูลค่าเพิ่มของสินค้า สร้างรายได้แก่ครัวเรือน ชุมชน พร้อมทั้งมุ่งเน้นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และเทคนิคฝีมือ เพื่อเพิ่มมูลค่า   สร้างงานหัตถกรรมกระดาษเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์สร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน ชุมชนอย่างยั่งยืน  และเป็นการส่งเสริมให้นำวัสดุเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างบูรณาการ จากการใช้เยื่อทางใบปาล์ม สร้างผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ สร้างรายได้แก่ครัวเรือน ชุมชนอย่างยั่งยืน

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: พิธีปิดโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

ในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพร่วมกับUniversiti Sains Malaysia (USM) ประเทศมาเลเซีย ได้จัดพิธีปิดโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ขึ้น ณ Universiti Sains Malaysia (USM) โดยมี ผศ.ดร.กันทริน รักษ์สาคร ผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมเป็นประธานในพิธีปิดโครงการดังกล่าว read more

มอบรางวัลแก่นักกีฬาในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33

        อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ พร้อมด้วย อาจารย์สุพัตรา คำแหง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และ อาจารย์จิราภรณ์ ถมแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ร่วมแสดงความยินดี มอบรางวัล เพื่อเป็นกำลังใจแก่นักกีฬาจากการเข้าร่วมแข่งขัน

                     กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33

              ระหว่างวันที่ 4-11 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
        นายมนต์มนัส ปลอดใจดี  จากกีฬา วิ่ง 400 เมตรชาย เหรียญเงิน, วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร เหรียญทองแดง และ     วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร เหรียญทองแดง
        นายราชวัตร รามหนู        จากกีฬา วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร เหรียญทองแดง     และ
        นายอภิวัฒน์ แสงตะวัน    จากกีฬา วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร เหรียญทองแดง

 

โครงการสานสัมพันธ์ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา จัดโครงการสานสัมพันธ์ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง และให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีการจัดการ ปีการศึกาา 2560 

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการจัดการ ครั้งที่ 2/2560

   เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์  คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการจัดการ ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการจัดการ อาคารศรีสรรพวิทย์ 

   รับเกียรติจาก คุณอภิชาต บูชา และ คุณพนิดา ทองชู คณะกรรมการประจำคณะ เข้าร่วมจัดทำแผนพัฒนาคณะ ให้สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัย รวมถึงมีส่วนร่วมในการจัดการวัดผลประเมิน และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ

 

ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้าประกอบการร้านอาหาร ในโรงอาหาร

ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้าประกอบการร้านอาหาร ในโรงอาหาร

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ622.24 KB ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาฝึกสหกิจ ศูนย์เรียนรู้ยางพารา จ.กระบี่

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 อาจารย์ ดร.กัลยาณี ทองเลี่ยมนาค หัวหน้าสาขาระบบสารสนเทศ นส.ชาลิสา คลังทรัพย์, นางสาวเบญจวรรณ ศรีคง นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการผลิต และส่งมอบ แก่ศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดกระบี่ เพื่อให้มีการจัดเก็บข้อมูลที่สะดวกรวดเร็ว ง่ายต่อการประมวลผลให้การดำเนินงานของแผนกผลิตและจัดการส่วน มีความโปร่งใส พร้อมด้วยอาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ คุณสมยศ รักษ์กำเนิด ผู้อำนวยการศูนย์ เป็นตัวแทนรับมอบ

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560  กล่าวต้อนพร้อมให้โอวาทนักศึกษาใหม่  ณ อาคารหอประชุม มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ  เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

Pages