Get Adobe Flash player

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญผู้สนใจ ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2561” (Regional Research Expo 2018) ภายใต้แนวคิด “วิจัยและนวัตกรรมปักษ์ใต้สู่การพึ่งพาของสังคม”

เชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2561” (Regional Research Expo 2018) ภายใต้แนวคิด “วิจัยและนวัตกรรมปักษ์ใต้สู่การพึ่งพาของสังคม” โดยคลิ๊กลิงค์ >> rms.rdi.tsu.ac.th:82/rre2018/register/indexข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาบุคลากร

ประชุมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ และ อาจารย์จิราภรณ์ ถมแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมประชุมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในพื้นที่อำเภอทุ่งสง และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ สถานีรถไฟชุมทางทุ่งสง และนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองทุ่งสง 

โครงการสัมมนาฝึกงานทางการบัญชี

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561  ดร.พัชรี พระสงฆ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผศ.สุกัลยา ปรีชา และอาจารย์ประจำสาขาการบัญชีเข้าร่วมโครงการสัมมนาฝึกงาน สาขาการบัญชี ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมศรีสรรพวิทย์ MT306 ซึ่งโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่4 สาขาการบัญชี ที่ผ่านการฝึกงานได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แก่รุ่นน้อง เพื่อเตรียมความพร้อม

โครงการสัมมนาสหกิจศึกษา - การฝึกงานทางการตลาด

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 ดร.สุพัตรา คำแหง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมโครงการสัมมนาสหกิจศึกษา - การฝึกงานทางการตลาด ณ ห้อง MT209 อาคารศรีสรรพวิทย์ มีนักศึกษาชั้นปีที่4 เข้าร่วมสัมมนา เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จากการฝึกสหกิจ และฝึกงาน แก่รุ่นน้อง ซึ่งมีนักศึกษาสาขาการตลาดเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 50 คน

รายงานตัว ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ พร้อมด้วยอาจารย์ คณะกรรมการตรวจหลักฐานรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ณ ห้องประชุมโดม ชั้น4 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตรวจสุขภาพนักศึกษา และบุคลากร

งานพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ  จัดโครงการตรวจสุขภาพ โดยทีมแพทย์ พยาบาลจากศูนย์แล็บอำเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ให้บริการ พร้อมคำปรึกษาในการดูแลสุขภาพแก่นักศึกษา และบุคลากร ณ อาคารศรีสรรพวิทย์

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: รับสมัครเข้าร่วม 3rd SEAMEO POLYTECHNIC NETWORK MEETING

     ด้วย SEAMEO ได้ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์มายังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่องการสมัครเข้าร่วม 3rd SEAMEO POLYTECHNIC NETWORK MEETING ในระหว่างวันที่ 5-6 เมษายน 2561 ณ ประเทศอินโดนีเซีย ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 มีนาคม 2561 

โครงการพัฒนา และยกระดับสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่1

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เข้าร่วมโครงการพัฒนา และยกระดับสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่1 ณ ห้องประชุมโดม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ  รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว เพื่อชี้แจงแนวทาง การดำเนินการให้ผู้ประกอบการโอทอป และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 

โครงการพัฒนา และยกระดับสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่1

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เข้าร่วมโครงการพัฒนา และยกระดับสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่1 ณ ห้องประชุมโดม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ  รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว เพื่อชี้แจงแนวทาง การดำเนินการให้ผู้ประกอบการโอทอป และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 

ร่วมแสดงความยินดี แก่ อาจารย์ และนักศึกษาการประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดี

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ร่วมแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ และนักศึกษา พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัล  การประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดี ชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ในโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11 ภายใต้หัวข้อ“การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0” ระหว่างวันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนาการปฏิบัติงานในเครือข่ายการจัดการความรู้ของทั้ง 11 สถาบัน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

1. รางวัลบทความดีเด่น เหรียญทอง ภาคบรรยาย ประเภทอาจารย์และบุคลากร พร้อมถ้วยรางวัลประทานจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิตติคุณ

     จากผลงาน : การสื่อสารขยายผลการผลิตข้าวอินทรีย์ในพื้นที่ลุ่มน้้าปากพนัง

     โดย ผศ.อลิสา เลี้ยงรื่นรมย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ และ อ.สุขกมล รัตนสุภา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. รางวัลชนะเลิศ ภาคโปสเตอร์ ประเภทอาจารย์และบุคลากร 

       จากผลงาน : การสื่อสารขยายผลการผลิตข้าวอินทรีย์ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำปากพนัง

       โดย ผศ.อลิสา เลี้ยงรื่นรมย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ และ อ.สุขกมล รัตนสุภา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3. รางวัลชนะเลิศผลงานภาคโปสเตอร์ ประเภทนักศึกษา

      จากผลงาน : การสื่อสารเพื่อพัฒนาแหล่งการท่องเที่ยววิถีชุมชน ล่องแก่งหนานมดแดง

     โดย นางสาวปริชญา เทพมณี นางสาวรัตนธิดา สุขรักษา และ นางสาวอัจจิมา ทองสง

4. รางวัลบทความดีเด่น ชมเชย ภาคบรรยาย ประเภทนักศึกษา

     จากผลงาน : การสื่อสารเพื่อพัฒนาแหล่งการท่องเที่ยววิถีชุมชน ล่องแก่งหนานมดแดง

    โดย นางสาวปริชญา เทพมณี นางสาวรัตนธิดา สุขรักษา และ นางสาวอัจจิมา ทองสง

และ ขอชื่นชมนักศึกษาที่ร่วมส่งผลงาน จำนวน 4 ทีม

1. การวิเคราะห์และออกแบบระบบบริหารจัดการร้านค้าสวัสดิการชุมชนกองพัยทหารช่างที่ 402

โดย นางสาวกุลยา จันทร์เดช  นายรุ่งอรุณ  รัตนพันธ์ และ นายณัฐวุมิ วัฒนานิล ( ผลงานโปสเตอร์ และภาคบรรยา )

2. การพัฒนาฐานข้อมูลวัด ตำนาน และความเชื่อ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

โดย นางสาวนฤมล  แก้วมี  นางสาววรรณชนก เลิศธนกิจไพศาล และ นางสาวสุดารัตน์ ทองแก้ว  ( ผลงานโปสเตอร์ )

 

3. การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดย นางสาวชวิศา  ราชพิบูลย์  นางสาวมณฑาทิพย์ ยอดไสว และ นางสาวอรวดี  เหมทานนท์ ( ผลงานโปสเตอร์ )

4. การวิเคราะห์และออกแบบระบบเว็บไซต์ ระบบฐานข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง

โดย นางสาวนางสาวชญานิศ ย่องนุ่น  นางสาวพฤทธิ์สร เกิดชดุมทอง และ นายชัยมงคล นวลนุช ( ผลงานโปสเตอร์ )

ผลงาน/รางวัล: ผลงานนักศึกษาผลงานอาจารย์

โครงการ การให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการ "การให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา" ณ ห้องบรรยายแบบ SLOPE ชั้น3 อาคารศรีสรรพวิทย์ และบรรยายพิเศษเพื่อให้นักศึกษาได้รับรู้ เข้าใจในเรื่องระเบียบวินัย การมีส่วนร่วมในระบบการประกันคุณภาพนักศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานของทางมหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการ "พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา" ณ ห้องวิเทศสัมพันธ์และประกันคุณภาพ อาคารศรีสรรพวิทย์ 

รับเกียรติจาก คุณวีรวรรณ อำภา และ คุณกาญจนา คูนิอาจ ร่วมบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติทุกตัวบ่งชี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมินคุณภาพ ตั้งแต่ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ให้สามารถขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพ บรรลุตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย

โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11

บุคลากรคณะเทคโนโลยีการจัดการ เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11

ในระหว่างวันที่ 20 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 

ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี "ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)" 
CoP 1 : การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต ในหัวข้อ : บัณฑิตนักปฏิบัติ Hands - On โดย ดร.สุพัตรา คำแหง 
CoP 2 : งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ในหัวข้อ : การสร้างงานวิจัยเพื่อนำไปใช้สู้การเป็น Thailand 4.0 โดย ดร.กัลยาณี ทองเลี่ยมนาค

ผลงาน/รางวัล: ผลงานอาจารย์

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: งาน China Education Expo 2018 (CEE 2018)

 ด้วย China Education Association for International Exchange (CEAIE) กำหนดจัดงาน China Education Expo 2018 (CEE 2018) ในระหว่างวันที่ 20-28 ตุลาคม 2561 ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานนิทรรศการดังกล่าว สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.chinaeducationexpo.com โดยผู้จัดการจะปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมงานในวันที่ 10 กันยายน 2561 ทั้งนี้ หากลงทะเบียนเข้าร่วมงานก่อนวันที่ 20 สิงหาคม 2561 จะได้รับอัตราพิเศษสำหรับค่าเช่าคูหานิทรรศการ

โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11 ภายใต้หัวข้อ“การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0”

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วม โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11 ภายใต้หัวข้อ“การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0” ระหว่างวันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนาการปฏิบัติงานในเครือข่ายการจัดการความรู้ของทั้ง 11 สถาบัน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

ผลรางวัล การประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดี ชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ปีนี้ มทร.ศรีวิชัยคว้ารางวัลมา 6 รางวัล  ซึ่งเป็นบุคลาการ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการจัดการ จำนวน 4 รางวัล 

และขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ได้รับรางวัล

รางวัลชนะเลิศ ภาคโปสเตอร์ คณาจารย์และบุคลากร

       จากผลงาน : การสื่อสารขยายผลการผลิตข้าวอินทรีย์ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำปากพนัง

รางวัลชนะเลิศ บทความดีเด่น เหรียญทอง  คณาจารย์และบุคลากร

      จากผลงาน : การสื่อสารขยายผลการผลิตข้าวอินทรีย์ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำปากพนัง

รางวัลชนะเลิศ ภาคโปสเตอร์ กลุ่มนักศึกษา

      จากผลงาน : การสื่อสารเพื่อพัฒนาแหล่งการท่องเที่ยววิถีชุมชน ล่องแก่งหนานมดแดง

รางวัลชมเชย บทความดีเด่น กลุ่มนักศึกษา

     จากผลงาน : การสื่อสารเพื่อพัฒนาแหล่งการท่องเที่ยววิถีชุมชน ล่องแก่งหนานมดแดง

ผลงาน/รางวัล: ผลงานนักศึกษาผลงานอาจารย์

ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ให้การต้อนรับ คุณณัฐนันท์  ดุจดำเกิง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงทุ่งสง และบุคลากร เข้าดำเนินโครงการ"ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน" และรับเกียรติจาก คุณธนายุติ ศิวายพราหมณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าชั้นต้นในศาลแขวงทุ่งสง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คดีผู้บริโภค และการติดต่อราชการศาล ณ ห้องประชุมชั้น3 อาคารศรีสรรพวิทย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 220 คน

ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ให้การต้อนรับ คุณณัฐนันท์  ดุจดำเกิง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงทุ่งสง และบุคลากร เข้าดำเนินโครงการ"ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน" และรับเกียรติจาก คุณธนายุติ ศิวายพราหมณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าชั้นต้นในศาลแขวงทุ่งสง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คดีผู้บริโภค และการติดต่อราชการศาล ณ ห้องประชุมชั้น3 อาคารศรสรรพวิทย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 220 คน

คณบดี ให้การต้อนรับนายกสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย

   เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ให้การต้อนรับ คุณนิกร ลิขิตหวังพาณิชย์ นายกสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย เข้าเยี่ยมคณะเทคโนโลยีการจัดการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิสัยทัศน์ แนวทางการขับเคลื่อน เพื่อร่วมกันเสริมสร้างศักยภาพในสถานศึกษา สถานประกอบการ ในพื้นที่อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

อบรมเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการ "อบรมเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์" ณห้องประชุมอินทนิล อาคารศรีสรรพวิทย์ ซึ่งมีนักศึกษา สาขาการเงินเข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 คน รับเกียรติจาก ดร.ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์ อาจารย์บรรยายพิเศษ เพื่อให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมที่จะเป็นผู้ประกอบอาชีพทางการเงินในธุรกิจหลักทรัพย์

 

อบรมเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการ "อบรมเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์" ณห้องประชุมอินทนิล อาคารศรีสรรพวิทย์ ซึ่งมีนักศึกษา สาขาการเงินเข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 คน รับเกียรติจาก ดร.ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์ อาจารย์บรรยายพิเศษ เพื่อให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมที่จะเป็นผู้ประกอบอาชีพทางการเงินในธุรกิจหลักทรัพย์

 

Pages