Cinque Terre

Cinque Terre

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ เตรียมความพร้อมสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.)

วันที่ 12 กันยายน 2563 อาจารย์ ดร.เกียรติขจร ไชยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานเปิดโครงการ เตรียมความพร้อมสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.)
โดย ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ แสงทอง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเพื่อเป็นการมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เตรียมความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาแต่ละรายวิชาที่เปิดสอบ ในวันที่ 27 กันยายน 2563 รับเกียรติจากอาจารย์ลดาวัลย์ จันทวงศ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย

โครงการอบรมการสร้างแอพพลิเคชั่นด้วย THUNKABLE

วันที่ 12 กันยายน 2563 อาจารย์ ดร.เกียรติขจร ไชยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวต้อนรับคณาจารย์และนักเรียน จากโรงเรียนทุ่งสงวิทยาคม อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมโครงการอบรมการสร้างแอพพลิเคชั่นด้วย THUNKABLE ณ ห้องปฏิบัติการ MT 502 #คณะเทคโนโลยีการจัดการ #อาคารศรีสรรพวิทย์
โดย ผศ.กรกนก โภคสวัสดิ์, ผศ.นุชากร คงยะฤทธิ์
อาจารย์ภูริวัฒน์ เลิศไกร, อาจารย์จุฑาภรณ์ เลิศไกร
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย

ประกาศ.. สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กำหนดให้วันสารทเดือนสิบ เป็น วันหยุดพิเศษ

 

ประกาศ.. สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กำหนดให้วันสารทเดือนสิบ เป็น วันหยุดพิเศษ

วันที่ 17 กันยายน 2563 (แรม 15 ค่ำ เดือน 10)

Cr. #แผนกงานประชาสัมพันธ์และแนะแนว

#งานบริการการศึกษา มทร.ศรีวิชัย (ไสใหญ่)

ข่าวประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนในศึกษาต่อนักศึกษาบุคลากร

ประกาศ.....เนื่องจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีนโยบายมาตรการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19)

 

ประกาศ.....เนื่องจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีนโยบายมาตรการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19)

ดังนั้น จึงกำหนดใช้ (ประตู 1) ในการเข้าออก เท่านั้น และหากสถานการณ์โรคติดเชื้อคลี่คลายดีขึ้น ทางมหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการเปิด (ประตู2) เพื่อเพิ่มทาง เข้า-ออก ต่อไป และขอความร่วมมือบุคลากรทุกท่าน ขับขี่ยานพาหนะด้วยความปลอดภัยตามกฎจราจร

ประกาศวันที่ 3 กันยายน 2563

Cr. #แผนกประชาสัมพันธ์และแนะแนว

งานบริการการศึกษา มทร.ศรีวิชัย (ไสใหญ่)

ข่าวประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนในศึกษาต่อนักศึกษาบุคลากร

แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562 สามารถติดต่อขอรับใบรับรองสำเร็จการศึกษา (ใบรับรองสภาอนุมัติ)

แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562 สามารถติดต่อขอรับใบรับรองสำเร็จการศึกษา (ใบรับรองสภาอนุมัติ) ได้ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2563 เป็นต้นไป ติดต่อรับได้ที่แผนกทะเบียนและวัดผล อาคาร 3 (อาคารหน้าเสาธง) ชั้น 1 ห้อง 315 ช่องบริการที่ 3 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 075-329587 หรือ 075-773132 ต่อ 142

กรณีรับเอกสารแทน  เอกสารที่ต้องเตรียม

1. หนังสือมอบอํานาจ (ค้นหาได้จาก google)

2. สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของ พร้อมเซ็นรับรองสําเนาถูกต้อง

3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับแทน พร้อมเซ็นรับรองสําเนาถูกต้อง

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

ประกาศผลการคัดเลือกผู้เช่าอาคารเพื่อจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม

ประกาศผลการคัดเลือกผู้เช่าอาคารเพื่อจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ162.48 KB ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: ประชาสัมพันธ์โครงการ Campus Global ประเทศอาร์เจนตินา

 ด้วยสาธารณรัฐอาร์เจนตินาจัดโครงการ “Campus Global” ให้ทุนการศึกษาสำหรับ คณาจารย์ นักวิจัยเดินทางมาศึกษาในประเทศอาร์เจนตินา และศิลปินชาวอาร์เจนตินาเดินทางไปศึกษาในต่างประเทศ โดยจัดทำเว็บไซต์ข้อมูลทุนการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี โทและเอก และการผึกอบรมต่างๆ รวมถึงขั้นตอนการสมัครตามเว็บไซต์ read more

มทร.ศรีวิชัย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2564

มทร.ศรีวิชัย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2564

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสมัครได้ที่ เว็บไซต์ https://admission.rmutsv.ac.th/

ข่าวประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนในศึกษาต่อ

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: Best Presenters:The Symposium of International Languages and Knowledge: SILK 2020

 Congratualations to Assoc.Prof.Dr.Patcharin Kangkha, Dr. Phanlapa Khathayut and Mr. Lauro Dequina Jr for recieving the certificate for the Best Presenter in The 7th Symposium of International Languages and Knowledge: SILK 2020 on 4 August 2020 which was held by Mahidol University via platform: online (Webex Meeting).  

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ไสใหญ่

แจ้งอาจารย์และนักศึกษาสามารถเข้าตรวจสอบ

ตารางสอบออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ http://saiyai.rmutsv.ac.th/academic/schedule

กรณีที่มีปัญหาให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 3 กันยายน 2563 เท่านั้น

ภายในวันและเวลาราชการ (จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ)

สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ ห้อง 315 ช่องบริการที่ 4 อาคาร 3 ชั้น 1

แผนกส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการและวิจัย

งานบริการการศึกษา 075-329587 , 075-773132 ต่อ 141

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 25 สิงหาคม 2563
โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะประจำปีการศึกษา 2562

เวลา 8.30 น.
อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ  กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ และนำเสนอผลการดำเนินงาน คณะเทคโนโลยีการจัดการ ประจำปี 2562
รับเกียรติจาก
ผศ.ดร.สมพร เรืองอ่อน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช (ประธานกรรมการ)
ผศ.น.สพ.ศิริศักดิ์ ชีช้าง คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ (กรรมการ)
อาจารย์ราตรี เขียวรอด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กรรมการ)
อาจารย์เปรมจิต รองสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กรรมการและเลขานุการ)
โดยวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการเพื่อบริหารควบคุมคุณภาพการเรียนการสอนแบบครบวงจร มีการตรวจสอบและปรับปรุงให้มีการพัฒนาคุณภาพตามพันธกิจของทางมหาวิทยาลัย พร้อมข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีให้กับคณะ

เวลา 13.30น.

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา สัมภาษณ์ตัวแทน
รับเกียรติจาก
: คุณพัชรี เจริญเร็ว ผู้จัดการด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน)  ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิตของคณะเทคโนโลยีการจัดการ
: คุณบุญช่วย ชนะสงคราม ประธานชุมชนบ้านน้ำพุ หมู่6 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตัวแทนชุมชนผู้รับบริการทางวิชาการ
: คุณเปรมพงศ์ พุฒซ้อน ศิษย์เก่าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
ปัจจุบันทำงาน การรถไฟแห่งประเทศไทย สถานีรถไฟชุมทางทุ่งสง
: คุณนุชจิราภรณ์ เมืองไทย ศิษย์เก่าสาขาวิชาการเงิน
ปัจจุบันทำงาน บริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
: คุณกมลรัตน์ อรุณรัตนา ศิษย์เก่าสาขาการบัญชีปัจจุบันทำงานตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย
และขอขอบคุณตัวแทนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 25 สิงหาคม 2563
โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะประจำปีการศึกษา 2562

เวลา 8.30 น.
อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ  กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ และนำเสนอผลการดำเนินงาน คณะเทคโนโลยีการจัดการ ประจำปี 2562
รับเกียรติจาก
ผศ.ดร.สมพร เรืองอ่อน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช (ประธานกรรมการ)
ผศ.น.สพ.ศิริศักดิ์ ชีช้าง คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ (กรรมการ)
อาจารย์ราตรี เขียวรอด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กรรมการ)
อาจารย์เปรมจิต รองสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กรรมการและเลขานุการ)
โดยวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการเพื่อบริหารควบคุมคุณภาพการเรียนการสอนแบบครบวงจร มีการตรวจสอบและปรับปรุงให้มีการพัฒนาคุณภาพตามพันธกิจของทางมหาวิทยาลัย พร้อมข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีให้กับคณะ

เวลา 13.30น.

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา สัมภาษณ์ตัวแทน
รับเกียรติจาก
: คุณพัชรี เจริญเร็ว ผู้จัดการด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน)  ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิตของคณะเทคโนโลยีการจัดการ
: คุณบุญช่วย ชนะสงคราม ประธานชุมชนบ้านน้ำพุ หมู่6 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตัวแทนชุมชนผู้รับบริการทางวิชาการ
: คุณเปรมพงศ์ พุฒซ้อน ศิษย์เก่าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
ปัจจุบันทำงาน การรถไฟแห่งประเทศไทย สถานีรถไฟชุมทางทุ่งสง
: คุณนุชจิราภรณ์ เมืองไทย ศิษย์เก่าสาขาวิชาการเงิน
ปัจจุบันทำงาน บริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
: คุณกมลรัตน์ อรุณรัตนา ศิษย์เก่าสาขาการบัญชีปัจจุบันทำงานตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย
และขอขอบคุณตัวแทนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

โครงการบริการวิชาการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563”

พิธีเปิดโครงการบริการวิชาการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563”

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563
อาจารย์ ดร.พัชรี. พระสงฆ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และกล่าวต้อนรับ
คุณครบศรี สุนทรานุรักษ์ ผู้จัดการสาขาทุ่งสง
คุณกัญจนพร แก้ววิจิตร หน่วยงานสถาบันการเงินชุมชน ธนาคารออมสินภาค 17
อาจารย์ ดร.เบนจามิน ชนะคช หัวหน้าสาขาการจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศทางธุรกิจ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.ศรีวิชัย
ผศ.ว่าที่ รต.ปรีชา มุณีศรี คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย
ให้เกียรติร่วมเป็นคณะกรรมการในการพิจารณาโครงการ
ณ ห้องประชุมศรีสรรพวิทย์ ชั้น3 อาคารศรีสรรพวิทย์
ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากธนาคารออมสิน เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราชให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับโดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของชุมชนจากนักศึกษา

ปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปี2563 "หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางการค้า"

ปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปี2563  
#หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางการค้า
#สาขาการจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศทางธุรกิจ
#คณะเทคโนโลยีการจัดการ
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563
อาจารย์ ดร.เกียรติขจร ไชยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปี2563 "หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางการค้า" สาขาการจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศทางธุรกิจ
โดยคุณอติวันทร์ ดุริยานนท์ ผู้จัดการฝ่ายทุนการศึกษา บ.ซีพีออลล์ จำกัด กล่าวต้อนรับนักศึกษาในโครงการบัณฑิตพรีเมียม และบรรยายเรื่องการเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และ คุณณัฐวุฒิ พลสุวรรณ เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลมณฑลRSS  บ.ซีพีออลล์ จำกัด ร่วมบรรยายปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจำปี 2563
ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคารศรีสรรพวิทย์

แจ้งนักศึกษาที่เข้าปีการศึกษา2563 ทุกคณะให้มารับบัตรนักศึกษาได้ที่แผนกทะเบียน

#นักศึกษา ที่เข้าปีการศึกษา2563 ทุกคณะให้มารับบัตรนักศึกษาได้ที่แผนกทะเบียน อาคาร 3(ตึกหน้าเสาธง) ชั้น 1 ห้อง 314 ติดต่อช่องบริการที่ 1

ได้ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.  เฉพาะวันทำการจันทร์-ศุกร์  ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์

โดยให้ตัวแทนห้องมารับห้องละ 1 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

ประชาสัมพันธ์-สำนักวิทยบริการฯ: ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมฝึกอบรมการเข้าใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ScienceDirect ในรูปแบบออนไลน์


    ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตพรรม ได้ดำเนินการจ้าง Elsevier B.V. ให้บริการฐานข้อมูล ScienceDirect เพื่อให้บริการกับนิสิต นักศึกษา คณะจารย์ นักวิจัยและบุคลากร  จึงได้จัดฝึกอบรมการเข้าใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  ScienceDirect ในรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 14.30 - 16.00 น.  

ลิงก์สำหรับลงทะเบียนข้อมูลผู้อบรม https://www.surveymonkey.com/r/MHESI2020

ประชาสัมพันธ์-สำนักวิทยบริการฯ: ประกาศทาง UniNet ดำเนินการย้ายจุดติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายฯ โหนดบางมด ทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้งานอินเทอร์เน็ต


      ประกาศจากสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา [UniNet] เนื่องจากโหนดบางมด (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) จะดำเนินการย้ายจุดติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายฯ ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 8:00 น. มีผลกระทบต่อการให้บริการกับสมาชิกเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับโหนดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ไม่สามารถใช้งานได้ ในวันและเวลาดังกล่าว  หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 02-2324000 หรืออีเมล์ noc@uni.net.th