Get Adobe Flash player

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์-ตรัง: ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

แนบไฟล์เอกสาร:  img-171208110910.pdfข่าวประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้างDate: Friday, December 15, 2017 - 16:15 to Sunday, December 24, 2017 - 16:30

ตารางสอบกลางภาค ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2 มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ไสใหญ่

 

แจ้งอาจารย์ประจำวิชาและนักศึกษาสามารถเข้าตรวจสอบตารางสอบออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ http://saiyai.rmutsv.ac.th/academic/schedule

กรณีที่มีปัญหาให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 28 ธันวาคม 2560 เท่านั้น

ภายในวันและเวลาราชการ (จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ)

สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ ห้อง 315 ช่องบริการที่ 4 อาคาร 3 ชั้น 1 แผนกงานบริหารวิชาการและวิจัย หรือ 075-329587

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

ประชาสัมพันธ์-ตรัง: ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

1.เรื่อง หลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

2.เรื่อง เกณฑ์การให้คะแนนเพื่อพิจารณาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

แนบไฟล์เอกสาร:  6.ประกาศหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้สมควรได้รับการพิจารณา และประกาศ.pdfข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาบุคลากรDate: Wednesday, December 13, 2017 - 16:00 to Friday, January 5, 2018 - 16:00

ประชาสัมพันธ์-ตรัง: เชิญบุคลากรเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอนโยบาย และยุทธศาสตร์การบริหารจัดการคณะ

ขอเชิญบุคลากรที่ยสนใจเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารจดการคณะ รวมถึงแผนการดำเนินงานซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

รายละเอียดดังแนบ

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาบุคลากรDate: Wednesday, December 13, 2017 - 16:00 to Friday, December 22, 2017 - 16:00

ประชาสัมพันธ์-ตรัง: ประชาสัมพันธ์ส่งบุคลากรเข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ

งานวิเทศสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ร่วมนำเสนอผลงานภายใต้โครงการจัดกิจกรรมด้านวิชาการร่วมกับเครือข่าย (การร่วมจัด Symposium of International Languages and Knowledge SILK 2018) 

รายละเอียดดังแนบ

แนบไฟล์เอกสาร:  4.ปชส.ส่งบุคลากรเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ.pdfข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาบุคลากรDate: Wednesday, December 13, 2017 - 16:00 to Sunday, December 31, 2017 - 16:00

ประชาสัมพันธ์-ตรัง: ประกาศ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เรื่อง จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาบุคลากรDate: Wednesday, December 13, 2017 - 16:00 to Friday, February 2, 2018 - 16:00

ประชาสัมพันธ์-ตรัง: แจ้งประชาสัมพันธ์ร่วมส่งผลงานนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี โครงการสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้

กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมส่งผลงานนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีในโครงการสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคง และ 2 สถาบัน ครั้งที่ 11

รายละเอียดดังแนบ

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาบุคลากรDate: Wednesday, December 13, 2017 - 15:45 to Sunday, December 17, 2017 - 15:45

ประชาสัมพันธ์-ตรัง: รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมโครงการฯงานวิเทศสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2561

งานวิเทศสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เพื่อรับสมัครบุคลากร เข้าร่วมโครงการฯงานวิเทศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายละเอียดดังแนบ

แนบไฟล์เอกสาร:  1.รับสมัครบุคลากรร่วมโครงการ.pdfข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาบุคลากรDate: Wednesday, December 13, 2017 - 15:45 to Friday, January 19, 2018 - 15:45

การประชุมวิชาการ ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่1

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 อาจารย์จิราภรณ์ ถมแก้ว พร้อมด้วยนางสาวนารียา แข็งแรง เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่1 และนำเสนอผลงานวิชาการประกันคุณภาพการศึกษาด้านการบริการวิชาการ (ภาคโปสเตอร์) เรื่อง "การสร้างผู้ประกอบการใหม่ภายใต้อัตลักษณ์ชุมชน" โดยดร.สุพัตรา คำแหง, อ.จิราภรณ์ ถมแก้ว, อ.หยาดพิรุฬห์ พิทักษ์ศักดานนท์, นส.อมรรัตน์ ธนาวุฒิ, นส.นารียา แข็งแรง ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ผลงาน/รางวัล: ผลงานอาจารย์

ประชาสัมพันธ์-กองประชาสัมพันธ์: คณะวิศวฯจัดโครงการตรวจประเมินสถานศึกษาฝึกอบรมจากกรมเจ้าท่า เตรียมเปิดวิศวกรรมเครื่องกลเรือ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการพัฒนากำลังคนด้านระบบขนส่งทางน้ำ โครงการย่อยที่ 2 โครงการตรวจประเมิน สถานศึกษาฝึกอบรมจากกรมเจ้าท่า เพื่อรับรองสถานศึกษาฝึกอบรมสำหรับการเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิ นำโดย คุณโอฬาร เฮงเจริญ ผู้อำนวยการกองมาตรฐานคนประจำเรือ กรมเจ้าท่า ประธานผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยทีมผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจประเมินเอกสารและห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องในการเตรียมเปิดหลักสูตรดังกล่าว ให้เป็นไปตามระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการรับรองหลักสูตรและสถานฝึกอบรม พ.ศ. 2558 เพื่อการผลิตบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือในตำแหน่งนายประจำเรือฝ่ายช่างกล ที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ณ ห้องประชุมศรีวิศว อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวฯ มทร.ศรีวิชัย ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2560

ประชาสัมพันธ์-คณะวิศวกรรมศาสตร์: คณะวิศวฯจัดโครงการตรวจประเมินสถานศึกษาฝึกอบรมจากกรมเจ้าท่า เตรียมเปิดวิศวกรรมเครื่องกลเรือ

Body: 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการพัฒนากำลังคนด้านระบบขนส่งทางน้ำ โครงการย่อยที่ 2 โครงการตรวจประเมิน สถานศึกษาฝึกอบรมจากกรมเจ้าท่า เพื่อรับรองสถานศึกษาฝึกอบรมสำหรับการเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิ นำโดย คุณโอฬาร เฮงเจริญ ผู้อำนวยการกองมาตรฐานคนประจำเรือ กรมเจ้าท่า ประธานผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยทีมผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจประเมินเอกสารและห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องในการเตรียมเปิดหลักสูตรดังกล่าว ให้เป็นไปตามระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการรับรองหลักสูตรและสถานฝึกอบรม พ.ศ. 2558 เพื่อการผลิตบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือในตำแหน่งนายประจำเรือฝ่ายช่างกล ที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ณ ห้องประชุมศรีวิศว อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวฯ มทร.ศรีวิชัย ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการประจำปี 2560 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2560 ดร.สุพัตรา คำแหง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการภาคโปสเตอร์เรื่อง "กลยุทธ์การตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเทียวแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช" 

พร้อมด้วย อาจารย์สุธิกาญจน์ แก้วคงบุญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยายเรื่อง"การศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจผลิตภัณฑ์น้ำพริกเห็ดแครงสำเร็จรูป"

ในการประชุมวิชาการประจำปี 2560 โดยสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งผลงานการนำเสนอเรื่องเต็มจะได้รับการตีพิมพ์ในรายงานการประชุมวิชาการประจำปี 2560

ผลงาน/รางวัล: ผลงานอาจารย์

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: ประชาสัมพันธ์นักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ งานวิเทศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 ด้วยงานวิเทศสัมพันธ์ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในการจัดโครงการด้านภาษาต่างประเทศและการแลกเปลี่ยนบุคลากร เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ได้รับประสบการณ์และทัศนคติเชิงบวกด้านการใช้ภาษาอังกฤษ และเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัย งานวิเทศสัมพันธ์ จึงขอประชาสัมพันธ์เพื่อรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ งานวิเทศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครตามลิงค์ข้างล่างนี้

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: ประชาสัมพันธ์บุคลากรเข้าร่วมโครงการฯ งานวิเทศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 ด้วยงานวิเทศสัมพันธ์ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในการจัดโครงการด้านภาษาต่างประเทศและการแลกเปลี่ยนบุคลากร เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ได้รับประสบการณ์และทัศนคติเชิงบวกด้านการใช้ภาษาอังกฤษ และเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพด้านการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย งานวิเทศสัมพันธ์ จึงขอประชาสัมพันธ์เพื่อรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมโครงการฯ งานวิเทศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครตามลิงค์ข้างล่างนี้ read more

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: ประชาสัมพันธ์ส่งบุคลากรเข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการภายใต้โครงการ SiLK 2018

 ตามที่งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มีโครงการจัดกิจกรรมด้านวิชาการร่วมกับเครือข่าย (การร่วมจัด Symposium of International Languages and Knowledge SILK 2018) เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)ประเทศมาเลเซีย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.

read more

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: ประชาสัมพันธ์ทุน 2018 Indonesian Arts and Culture Scholarship (IACS)

 สถานทูตอินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา มีหนังสือประชาสัมพันธ์ทุน 2018 Indonesian Arts and Culture Scholarship (IACS) สำหรับนักศึกษาเป็นระยะเวลา 3 เดือน ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2561 ผู้ที่สนใจสามารถสมัครขอรับทุนได้ภายในวันที่ 10 มกราคม 2561 และสามารถอ่านรายละเอียดได้ตามลิงค์ด้านล่าง

การประชุมแลกเปลี่ยน เรียนรู้การทำงานร่วมกัน

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ร่วมต้อนรับ ดร.จเร สุวรรณชาต รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และผู้เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยน เรียนรู้การทำงานร่วมกัน ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคารศรีสรรพวิทย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ เพื่อกำหนดการทำงานร่วมกันภายใต้แผนบูรณาการงานวิจัย งานบริการวิชาการ คลินิกเทคโนโลยี งานนวัตกรรม งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและงานศิลปวัฒนธรรม ลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน

Pages