Get Adobe Flash player

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ให้มาติดต่อรับใบรับรองสภา

ประกาศ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ติดต่อขอรับใบรับรองสำเร็จการศึกษา (ใบรับรองสภา) ได้ ณ แผนกงานทะเบียนและวัดผล อาคาร 3 ห้อง 315 ช่องที่ 3 โดยเริ่มรับได้ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป
ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

ประชาสัมพันธ์-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอน พ.ศ. 2561

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เรื่อง  การเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอน พ.ศ. 2561

ประชาสัมพันธ์-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอน พ.ศ. 2561

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เรื่อง  การเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอน พ.ศ. 2561

รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบการทดสอบสมรรถนะทางด้านภาษาต่างประเทศ ครั้งที่ 2

รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบการทดสอบสมรรถนะทางด้านภาษาต่างประเทศ ครั้งที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไปแนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบการทดสอบสมรรถนะทางด้านภาษาต่างประเทศ ครั้งที่ 2677.28 KB ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

ประกาศผลการคัดเลือกจ้างบริการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศผลการคัดเลือกจ้างบริการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดวิทยาเขตนครศรีธรรมราชแนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize 2018_07_05_15_44_28.pdf164.23 KB ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสมัครงาน

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ให้มาติดต่อรับใบแสดงผลการเรียน(ฉบับสมบูรณ์)ได้ที่แผนกงานทะเบียน

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ให้มาติดต่อรับใบแสดงผลการเรียน(ฉบับสมบูรณ์) ได้ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ณ แผนกงานทะเบียนและวัดผล อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315 ช่องที่ 3
ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

ประชาสัมพันธ์-กองบริหารงานบุคคล: การสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย

การสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย

1.ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้เข้ารับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย

read more

ประชาสัมพันธ์-สถาบันทรัพยากรธรรมชาติฯ: วันนี้-30 มิ.ย. 61 ตรังอควอเรียมเปิดให้เข้าชมฟรี

          ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2561 พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรังเปิดให้บริการเข้าชมฟรี เฉพาะในส่วนการจัดแสดงการโชว์ความสามารถสัตว์ (แมวน้ำ) เต่าทะเล สวนนก อาคารพะยูนและหญ้าทะเล และศูนย์วัฒนธรรม สำหรับการจัดแสดงสัตว์น้ำในประเทศและต่างประเทศ (ปลา) ปิดให้บริการ เนื่องจากปรับปรุงซ่อมแซมภายในพิพิธภัณฑ์ฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์Date: Wednesday, June 20, 2018 - 16:00

การลงทะเบียนเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 ให้ดำเนินการตามที่ระบุในรายละเอียด

#สำหรับนักศึกษาใหม่ ต้องสมัคร E-passport (เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2561) ก่อนจึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได้ โดยเข้าไปสมัครได้ที่ เว็บไซต์ https://epassport.rmutsv.ac.th
*เพื่อป้องกันการลืมรหัสผ่าน แนะนำระบุรหัสผ่านเป็นหมายเลขบัตรประชาชน
ถ่ายรูปหรือพริ้นหน้าจอไว้หลังสมัครเสร็จ
>>>เข้าดูคู่มือการสมัคร E-passport ได้ที่ https://epassport.rmutsv.ac.th/assets/filedownload/e-Passport-manual.pdf


#สำหรับนักศึกษาทุกคนที่ต้องการลงทะเบียนเรียน เนื่องจากมีผู้ใช้งานระบบเป็นจำนวนมาก สามารถเข้าลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ http://saiyai.sis.rmutsv.ac.thข่าวประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนในศึกษาต่อนักศึกษาบุคลากร

ประชาสัมพันธ์-กองกลาง: ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าประกอบการร้านขายอาหารและบริการ

          ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าประกอบการร้านขายอาหารและบริการ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศ

read more

แจ้งผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ให้เข้าตรวจสอบสถานะและขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ได้ตั้งแต่วันที่ 11-22 มิถุนายน 2561 (มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ไสใหญ่)

แจ้งผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ให้เข้าตรวจสอบสถานะและขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ได้ที่เว็บไซต์ http://saiyai.sis.rmutsv.ac.th/ ได้ตั้งแต่วันที่ 11-22 มิถุนายน 2561 โดยทำตามขั้นตอนดังนี้
1. กรอกประวัติ และที่อยู่ปัจจุบัน เพื่อเป็นข้อมูลในการส่งเอกสารและกำหนดการซ้อมรับปริญญาบัตร
2. พิมพ์เอกสารขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต และชำระเงินที่แผนกการเงิน
- จำนวน 1,100 บาท สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2557
- จำนวน 1,600 บาท สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2557
3. นำหลักฐานการขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ส่งที่แผนกงานทะเบียนและวัดผล อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315 ช่องที่ 3 โดยแนบเอกสาร
3.1 ใบขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
3.2 ใบเสร็จรับเงิน
3.3 รูปถ่ายชุดครุย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 5 รูป
เว็บไซต์งานทะเบียน http://saiyai.rmutsv.ac.th/academic/ ติดต่อ 075-773132 ต่อ 141-147
ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ที่ยังไม่ได้วัดตัวตัดชุดครุยวิทยฐานะ

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ที่ยังไม่ได้วัดตัวตัดชุดครุยวิทยฐานะ ในรอบแรกและรอบที่ 2 สามารถจองและวัดตัว(รอบที่ 3) ได้ที่ ห้องประชุมประดู่แดง วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ในวันที่ 10 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 9.30 – 15.30 น.
ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

แจ้งผู้รายงานตัวรอบที่ 1 Portfolio (ม.6) และรอบโควตา (ปวช.,ปวส.) ที่ประสงค์อยู่หอพักของวิทยาเขตฯ

นักเรียนชั้นม.6 ที่สมัครเรียนและรายงานตัวเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในรอบที่ 1 Portfolio และนักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. ที่สมัครเรียนและรายงานตัวเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรอบโควตา ทุกสาขาวิชาของวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่ ที่ประสงค์อยู่หอพักของวิทยาเขตฯ ให้ติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ที่แผนกงานกิจการนักศึกษา หรือโทร 075-773132 ต่อ 167-168 ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนในศึกษาต่อนักศึกษา

Pages