Cinque Terre

Cinque Terre

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินการรับสมัคร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 (TCAS)

#ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินการรับสมัคร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 (TCAS)


รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง

#รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน (Admission1)
เปลี่ยนวันยืนยันสิทธิ์ Clearing House จากเดิมยืนยันสิทธิ์วันสอบสัมภาษณ์ 13 พ.ค. 63 เป็น ยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ https://student.mytcas.com วันที่ 8 - 9 พ.ค. 63


#รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน (Admission2)
เปลี่ยนวันยืนยันสิทธิ์ Clearing House จากเดิมยืนยันสิทธิ์วันสอบสัมภาษณ์ 4 มิ.ย. 63 เป็น ยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ https://student.mytcas.com วันที่ 29 -30 พ.ค. 63

ข่าวประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนในศึกษาต่อ

ประกาศ ศูนย์สอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที (IC3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ประกาศ ศูนย์สอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที (IC3)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
#ขั้นตอนการทดสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศแบบออนไลน์
#กำหนดการ :: ทดสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศแบบออนไลน์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562
>>…สำหรับนักศึกษาที่สอบครั้งแรก และสอบไม่ผ่าน…<<
1. ลงทะเบียนสอบออนไลน์ ( ตั้งแต่วันที่ 6 – 8 เม.ย 63)
ได้ที่ :: http://ic3.arit.rmutsv.ac.th/online/pages/indexonline_ic3.php

2. ตรวจสอบ รายชื่อ, วันและเวลาสอบ ( วันที่ 9 เม.ย 63)
ได้ที่ :: http://ic3.arit.rmutsv.ac.th/

3. ตรวจสอบ รหัสเข้าสอบ (วันที่ 9 เม.ย 63)
ได้ที่ :: http://ic3.arit.rmutsv.ac.th/online/pages/indexonline_ic3.php

4. ทดสอบออนไลน์ (ตั้งแต่วันที่ 10 – 14 เเม.ย 63)
ผ่านทาง ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ LMS
ได้ที่ :: https://lms.rmutsv.ac.th/

#ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่::http://ic3.arit.rmutsv.ac.th/

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 และฝึกงาน อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสสายพันธ์ุใหม่ 2019

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 และฝึกงาน อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสสายพันธ์ุใหม่ 2019

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 และฝึกงาน 104.98 KB ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาบุคลากร

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ฉบับที่ 2)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ฉบับที่ 2)

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize เปลี่ยนแปลงกำหนดการปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562133.83 KB ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาบุคลากร

แจ้งเปลี่ยนแปลงกําหนดการปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

แจ้งเปลี่ยนแปลงกําหนดการปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาบุคลากร

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: ทุนการศึกษา มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ประจำปีการศึกษา 2564

 ด้วยมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจชิงทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2564 (2021  TGS) จำนวนสูงสุด 7 ทุน เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในประเทศสหรัฐอเมริกา ในสาขาต่าง ๆ ยกเว้น สาขาแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และทันแพทยศาสตร์ที่มีการปฏิบัติการทางคลินิก ระยะเวลาทุนสูงสุดไม่เกิน 2 ปี ผู้ที่สนใจสมัครสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากระเบียบการทุนการศึกษาได้ที่เว็บมูลนิธิฯ http://www.fulbrightthai.org/programs/202

read more

แจ้งกำหนดการวัดตัวตัดชุดครุยพร้อมชำระเงิน รอบที่ 2

.... แจ้งกำหนดการวัดตัวตัดชุดครุยพร้อมชำระเงิน รอบที่ 2 .....

สำหรับพื้นที่ไสใหญ่ กำหนดวันที่ 7  เมษายน  2563 ณ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ไสใหญ่

ขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางมาวัดตัวตัดชุดครุยทุกท่าน สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า  เพื่อร่วมกันป้องกันการแพร่เชื้อ โรคระบาดไวรัส COVID-19
สอบถามเพิ่มเติม : งานบริหารสินทรัพย์ มทร.ศรีวิชัย

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

ประชาสัมพันธ์-สำนักวิทยบริการฯ: แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์


     จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ศรีวิชัย ได้เฝ้าติดตามและตระหนักเป็นอย่างดีว่าเรามีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดเหตุการณ์ที่อาจารย์และนักศึกษาต้องทำการเรียนการสอนแบบออนไลน์  เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงความรุนแรงของสถานการณ์

แนวทางการใช้ซอฟต์แวร์  สำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
  • ผู้สอนสามารถถ่ายทอดสดการสอนผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (video conference) ด้วย Google Meet

ผู้สมัครรอบรับตรงอิสระ 3.1 สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบวุฒิและสอบสัมภาษณ์และสถานที่สอบ

แจ้งผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม  2563 (วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่) สำหรับแนวทางการปฏิบัติในการสอบสัมภาษณ์เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ทางคณะใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์  ขอให้ท่านเตรียมข้อมูลในการสอบสัมภาษณ์ และรอการติดต่อจากกรรมการสอบสัมภาษณ์


ผู้สมัครรอบรับตรงอิสระ 3.1 สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบวุฒิและสอบสัมภาษณ์และสถานที่สอบ ได้จากเอกสารแนบ
พิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้จากเมนู ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร https://admission.rmutsv.ac.th/ruts/walkin.php?ac=checkstatus

ข่าวประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนในศึกษาต่อ

ประชาสัมพันธ์-สำนักวิทยบริการฯ: สำนักวิทยบริการฯ ประกาศ ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ของผู้ให้บริการ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563


     บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จะทำการเปลี่ยนอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 12.00 - 13.00  น.  ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ในช่วงเวลาดังกล่าว ทุกวิทยาเขต   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้งานช่วงเวลาดังกล่าว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ 17 มีนาคม 2563

ประชาสัมพันธ์-ไสใหญ่: โครงการพัฒนา ข้อเสนอโครงการเพื่อรองรับนโยบายภาครัฐในการพัฒนาประเทศ ภูมิภาค และมหาวิทยาลัยฯ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ ๑

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อรองรับนโยบายภาครัฐในการพัฒนาประเทศ ภูมิภาค และมหาวิทยาลัยฯ ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม AB ๓๐๖ อาคารสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการให้มีความสอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศ 2.เพื่อบูรณาการและสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 3.เพื่อจัดทำฐานข้อมูลโครงการสำหรับเสนอของบประมาณประจำปี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๔๕ คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนา ข้อเสนอโครงการเพื่อรองรับนโยบายภาครัฐในการพัฒนาประเทศ ภูมิภาค และมหาวิทยาลัยฯ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ ๑

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อรองรับนโยบายภาครัฐในการพัฒนาประเทศ ภูมิภาค และมหาวิทยาลัยฯ ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม AB ๓๐๖ อาคารสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการให้มีความสอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศ 2.เพื่อบูรณาการและสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 3.เพื่อจัดทำฐานข้อมูลโครงการสำหรับเสนอของบประมาณประจำปี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๔๕ คน

ข่าวประชาสัมพันธ์