Get Adobe Flash player

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา กับอุดมศึกษา

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ พร้อมด้วยคณาจารย์ เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา กับอุดมศึกษา ณ ห้อง331 อาคาร3 มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  เพื่อพัฒนาหลักสูตรขั้นพื้นฐานที่มีความเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษากับอุดมศึกษาที่มีสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ในระดับจังหวัดและภูมิภาค

โครงการ ป่าสวย น้ำใส รวมใจ สานสัมพันธ์ ครั้งที่ 8

          เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ดร.สุพัตรา คำแหง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะเทคโนโลยีการจัดการ จัดโครงการ ป่าสวย น้ำใส รวมใจ สานสัมพันธ์ ครั้งที่ ณ สำนักสงฆ์ถ้ำพระหอ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งมีกิจกรรม ปล่อยปลา, ทำความสะอาดวัด, ปลูกป่า เพื่อฟื้นฟูสภาพป่า ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธาร ฯลฯ ที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้ฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่สาธารณะ นักศึกษามีความสัมพันธ์ที่ดี  ความสามัคคี  รวมทั้งรู้จักปรับตัวในการดำเนินงานร่วมกับผู้อื่น เกิดจิตอาสาร่วมกันหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ 

ประชาสัมพันธ์-ตรัง: ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ เขตเลือกตั้งตรัง

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ เขตเลือกตั้งตรัง

รายละเอียดดังแนบ

แนบไฟล์เอกสาร:  PR.pdfข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาบุคลากรDate: Tuesday, May 8, 2018 - 16:30 to Thursday, May 31, 2018 - 16:30

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: โครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน ASEAN-China Cooperation Fund (ACCF)

          ด้วยสำนักเลขาธิการอาเซียนประกาศเชิญชวนให้หน่วยงานในประเทศสมาชิกอาเซียนนำเสนอข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน ASEAN-China Cooperation Fund (ACCF) ซึ่งเป็นกองทุนที่ใช้สนับสนุนความร่วมมือระหว่างอาเซียนและสาธารณรัฐประชาชนจีนในด้านต่าง ๆ เช่น การเกษตร  เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การศึกษา และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยหน่วยงานที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุน ACCF สามารถดำเนินกิจกรรมความร่วมมือได้อย่างหลากหลาย เช่น การจัดสัมมนา การฝึกอบรม และการแลกเปลี่ยนบุคลากร เป็นต้น สถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานที่สนใจสามารถศึกษาแบบฟอร์มและข้อมู

read more

ประชาสัมพันธ์-สำนักวิทยบริการฯ: ประกาศ ปรับปรุงระบบสำรองข้อมูล

      เนื่องจากทางสำนักวิทยบริการฯ ได้ติดตั้งระบบสำรองข้อมูลแล้วเสร็จเพื่อให้ระบบมีความเสถียรภาพทางสำนักวิทยบริการฯ ต้องทำการสำรองข้อมูล ย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(server) จากระบบเดิมสู่ระบบใหม่ ในช่วงเวลาดำเนินการอาจมีผลกระทบต่อการให้บริการระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
7 พฤษภาคม 2561

กิจกรรม 5ส plus

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ กิจกรรม 5ส plus ณ ห้องอินทนิล อาคารศรีสรรพวิทย์

ได้รับเกียรติจาก ผศ.วิทยากร ฤทธิมนตรี ผศ.สุพดี ธรรมเพชร อาจารย์ราตี เขียวรอด นางสาวศรัญญา แก้วปนทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นางสาวจันติมา สุชาฎา คณะเกษตรศาสตร์ และ นางสาวสกาวรัตน์ แก้วประดิษฐ์ สำนักงานวิทยาเขต  เป็นคณะกรรมการตรวจติดตามในการตรวจสอบการประเมินกิจกรรมดังกล่าว เพื่อการพัฒนาสถานที่ทำงานให้น่าอยู่ บุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย มีสุขภาพกายและใจที่สมบูรณ์ ณ อาคารศรีสรรพวิทย์ และ อาคารสีนวล 

ประชาสัมพันธ์-กองพัฒนานักศึกษา: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การเสนอราคาซื้อเบี้ยประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษาเป็นหมู่คณะ ประจำปีการศึกษา 2561

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การเสนอราคาซื้อเบี้ยประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษาเป็นหมู่คณะ ประจำปีการศึกษา 2561

read more

ประชาสัมพันธ์-ตรัง: ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง สัตวบาลประจำเกาะสุกร

 1. คุณสมบัติของผู้เสนอการรับจ้าง
  • เพศชาย/เพศหญิง (หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร)
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาสัตวศาสตร์
  • ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี
  • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และนอกสถานที่ได้
  • ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ
  • เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
  • สามารถปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ หน่วยพัสดุ งานการคลัง สำนักงานวิทยาเขตตรัง หรือ
ดาวน์โหลดใบสมัครผ่านเวปไซต์ http://trang.rmutsv.ac.th/trang/th

แนบไฟล์เอกสาร:  ประกาศรับสมัคร.pdf ใบสมัครจ้างเหมาบริการ และใบเสนอราคา.pdfข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสมัครงาน/ผลDate: Tuesday, April 24, 2018 - 09:15

ประชาสัมพันธ์-ตรัง: ประกาศ เรื่อง การเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ

กิจกรรม 5ส ภายใน

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปิยะ เพชรสงค์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ กิจกรรม 5ส ภายใน ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการปรับปรุงคุณภาพงาน เพื่อการพัฒนาสถานที่ทำงานให้น่าอยู่ บุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย มีสุขภาพกายและใจที่สมบูรณ์ ณ อาคารศรีสรรพวิทย์ และ อาคารสีนวล และเตรียมความพร้อมรับการประเมิน กิจกรรม 5ส ภายนอก ในวันที่ 26 เมษายน 2561 นี้

 

แจ้งนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการจัดการ ที่สำเร็จการศึกษา 2/2560 ติดต่อรับใบแสดงผลการเรียน(ฉบับสมบูรณ์) ได้ตั้งแต่ 25 เม.ย. 61

แจ้งนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการจัดการ ที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  ติดต่อขอรับใบแสดงผลการเรียน(ฉบับสมบูรณ์)

ได้  ณ  แผนกงานทะเบียนและวัดผล  อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315 ช่องที่ 3  พร้อมนำใบกิจกรรมมายื่นเพื่อรับเอกสาร

โดยเริ่มรับได้ตั้งแต่วันที่  25 เมษายน  2561  เป็นต้นไป

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

แจ้งนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สำเร็จการศึกษา 2/2560 ติดต่อรับใบแสดงผลการเรียน(ฉบับสมบูรณ์) ได้ตั้งแต่ 18 เม.ย. 61

แจ้งนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  ติดต่อขอรับใบแสดงผลการเรียน(ฉบับสมบูรณ์)

ได้  ณ  แผนกงานทะเบียนและวัดผล  อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315 ช่องที่ 3  พร้อมนำใบกิจกรรมมายื่นเพื่อรับเอกสาร

โดยเริ่มรับได้ตั้งแต่วันที่  18 เมษายน  2561  เป็นต้นไป

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

แจ้งนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ที่สำเร็จการศึกษา 2/2560 ติดต่อรับใบแสดงผลการเรียน(ฉบับสมบูรณ์) ได้ตั้งแต่ 18 เม.ย. 61

แจ้งนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์  ที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  ติดต่อขอรับใบแสดงผลการเรียน(ฉบับสมบูรณ์)

ได้  ณ  แผนกงานทะเบียนและวัดผล  อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315 ช่องที่ 3  พร้อมนำใบกิจกรรมมายื่นเพื่อรับเอกสาร

โดยเริ่มรับได้ตั้งแต่วันที่  18 เมษายน  2561  เป็นต้นไป

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร

คณะเทคโนโลยีการจัดการขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ภูริวัฒน์ เลิศไกร อาจารย์จิราภรณ์ ถมแก้ว อาจารย์กาญจนา แก้วทอง อาจารย์พจนา หอมหวล และ อาจารย์พรประเสริฐ ทิพย์เสวต จากเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัย ในงานวิชาการ The International Conference on Applied Science and Technology.(ICAST2018) ณ โรงแรม Sunway George Town รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย
ระหว่างวันที่ 10-12 เมษายน 2561

ผลงาน/รางวัล: ผลงานอาจารย์

ประชาสัมพันธ์-สำนักวิทยบริการฯ: แจ้งปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ต ขัดข้อง

ประกาศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากวันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา ประมาณ 07.00 น.   ระบบไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเกิดขัดข้อง  ส่งผลให้ อุปกรณ์ router ที่ทำหน้าที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เสียหาย  ทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
10   เมษายน   2561

กิจกรรมพิธีน้อมเกล้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษา ทำบุญตักบาตร พร้อมถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้ ในกิจกรรม พิธีน้อมเกล้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระชนมายุ 63 พรรษา ณ ห้องประชุมใหญ่ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

ประชาสัมพันธ์-กองประชาสัมพันธ์: คณะครุศาสาตร์ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ณ วัดป่าตอ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง เพื่อเสริมสร้างความมีจิตสาธารณะ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และช่วยเหลือสังคม ให้แก่นักศึกษา โดยมีกิจกรรมการพัฒนาวัด ด้วยการทำความสะอาดลานวัด โบสถ์ ห้องน้ำ และส่วนต่าง ๆ ของวัด

Pages