Cinque Terre

Cinque Terre

ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องบรรยาย Slope ขนาด 250 ที่นั่ง ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2

ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องบรรยาย Slope ขนาด 250 ที่นั่ง ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2