Cinque Terre

Cinque Terre

 

โครงการปลูกจิตสำนึกรักษ์พลังงาน

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ผศ.วิทยากร ฤทธิมนตรี รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธิเปิดโครงการปลูกจิตสำนึกรักษ์พลังงาน 
ณ หอประชุมใหญ่ เพื่อให้ความสำคัญและตระหนักถึงความจำเป็นของการอนุรักษ์พลังงาน และได้รับเกียรติจาก คุณธนวัฒน์ ประดู่ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ศูนย์บริการวิชาการที่ ๙ (จ.นครศรีธรรมราช) บรรยายในหัวข้อ "รักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม" และร่วมกันปลูกต้นไม้ภายในพื้นที่ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช โดยมีคณาจารย์บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ