Cinque Terre

Cinque Terre

แจ้งนักศึกษาทุกชั้นปีที่มีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมทดสอบสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศครั้งที่ ๒

ขณะนักศึกษาทุกชั้นปีที่มีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมทดสอบสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศครั้งที่ ๒ สามารถลงทะเบียนผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา
>>>โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ saiyai.sis.rmutsv.ac.th และชำระที่แผนกการเงิน อาคาร ๓ ชั้น ๒ ได้ตั้งแต่วันที่ ๘ – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
>>>โดยจะมีค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ สำหรับนักศึกษาที่สอบเป็นครั้งที่ ๒ เป็นต้นไป คนละ ๕๐๐ บาท
>>>ในการสอบครั้งนี้ รับจำนวนจำกัด ๓๕๐ คน