Cinque Terre

Cinque Terre

แจ้งนักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ติดต่อขอรับใบรับรองสำเร็จการศึกษา

แจ้งนักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ติดต่อขอรับใบรับรองสำเร็จการศึกษา (ใบรับรองสภา)
ได้ตั้งแต่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป
โดยติดต่อขอรับได้ ณ แผนกงานทะเบียนและวัดผล อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315 ช่องที่ 3