Cinque Terre

Cinque Terre

แจ้งผู้สมัคร รอบประเภทสอบตรง (ปวช., ปวส.) เข้าพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

แจ้งผู้สมัคร รอบประเภทสอบตรง (ปวช., ปวส.) เข้าพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
ผ่านทาง http://regis2.rmutsv.ac.th/admissionquota/ad_index.php
สำหรับวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่
#สถานที่สอบสัมภาษณ์ : ห้องประชุมใหญ่ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่
#วันและเวลา : วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

#หลักฐานที่ใช้ประกอบในการสอบสัมภาษณ์
1. บัตรประจําตัวสอบ
2. บัตรประจําตัวประชาชน พร้อมสําเนา
3. สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา
4. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล
5. สําเนาเอกสารที่แสดงความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)