Cinque Terre

Cinque Terre

ประกาศร่างTORครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ ครั้งที่ 3ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกาศร่างTORครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ ครั้งที่ 3ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
แนบไฟล์เอกสาร: