Cinque Terre

Cinque Terre

 

แจ้งผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อรอบประเภทโควตา (รับวุฒิ ปวช. , ปวส.)เข้าพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่สมัครสอบในรอบ ประเภทโควตา สามารถเข้าพิมพ์ใบสมัครสอบได้ที่ลิงค์ด้านล่าง
http://regis2.rmutsv.ac.th/admissionquota/
#สำหรับพื้นที่ไสใหญ่ เริ่มดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.
#สถานที่สัมภาษณ์ : ห้องประชุมใหญ่ อาคารหอประชุม วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่
#หลักฐานที่ต้องนำมา :
1. บัตรประจำตัวสอบ
2. บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา
3. สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา
4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล
5. สำเนาหลักฐานที่แสดงความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)
หรือ Click... เพื่อดูไฟล์รายชื่อ https://goo.gl/UvrtnW