Cinque Terre

Cinque Terre

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่1/2561 ติดต่อรับใบแสดงผลการเรียนฉบับสมบูรณ์ได้ที่แผนกงานทะเบียนและวัดผล

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (กรณีขึ้นทะเบียนบัณฑิตเรียบร้อยแล้ว)
ติดต่อรับใบแสดงผลการเรียน(ฉบับสมบูรณ์) ได้ ณ แผนกงานทะเบียนและวัดผล อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315 ช่องที่ 3
พร้อมนำใบกิจกรรมมายื่นเพื่อรับเอกสาร ได้ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป