Cinque Terre

Cinque Terre

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ให้มาติดต่อรับใบแสดงผลการเรียน(ฉบับสมบูรณ์)ได้ที่แผนกงานทะเบียน

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ให้มาติดต่อรับใบแสดงผลการเรียน(ฉบับสมบูรณ์) ได้ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ณ แผนกงานทะเบียนและวัดผล อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315 ช่องที่ 3