Cinque Terre

Cinque Terre

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ จำนวน 1 งาน

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ จำนวน 1 งาน หลักฐานการสมัคร 1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 4. สำเนาปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ 5. สำเนาวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต/บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี จำนวน 1 ฉบับ 6. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่นใบสำคัญการสมรส(เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
แนบไฟล์เอกสาร: 
AttachmentSize
PDF icon ประกาศ338.58 KB