Get Adobe Flash player

 

แจ้งผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ให้เข้าตรวจสอบสถานะและขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ได้ที่เว็บไซต์ http://saiyai.sis.rmutsv.ac.th/ ได้ตั้งแต่วันที่ 11-22 มิถุนายน 2561 โดยทำตามขั้นตอนดังนี้
1. กรอกประวัติ และที่อยู่ปัจจุบัน เพื่อเป็นข้อมูลในการส่งเอกสารและกำหนดการซ้อมรับปริญญาบัตร
2. พิมพ์เอกสารขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต และชำระเงินที่แผนกการเงิน
- จำนวน 1,100 บาท สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2557
- จำนวน 1,600 บาท สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2557
3. นำหลักฐานการขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ส่งที่แผนกงานทะเบียนและวัดผล อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315 ช่องที่ 3 โดยแนบเอกสาร
3.1 ใบขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
3.2 ใบเสร็จรับเงิน
3.3 รูปถ่ายชุดครุย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 5 รูป
เว็บไซต์งานทะเบียน http://saiyai.rmutsv.ac.th/academic/ ติดต่อ 075-773132 ต่อ 141-147