Get Adobe Flash player

 

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ที่ยังไม่ได้วัดตัวตัดชุดครุยวิทยฐานะ ในรอบแรกและรอบที่ 2 สามารถจองและวัดตัว(รอบที่ 3) ได้ที่ ห้องประชุมประดู่แดง วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ในวันที่ 10 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 9.30 – 15.30 น.