Cinque Terre

Cinque Terre

แจ้งผู้รายงานตัวรอบที่ 1 Portfolio (ม.6) และรอบโควตา (ปวช.,ปวส.) ที่ประสงค์อยู่หอพักของวิทยาเขตฯ

นักเรียนชั้นม.6 ที่สมัครเรียนและรายงานตัวเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในรอบที่ 1 Portfolio และนักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. ที่สมัครเรียนและรายงานตัวเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรอบโควตา ทุกสาขาวิชาของวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่ ที่ประสงค์อยู่หอพักของวิทยาเขตฯ ให้ติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ที่แผนกงานกิจการนักศึกษา หรือโทร 075-773132 ต่อ 167-168 ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2561