Cinque Terre

Cinque Terre

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกาศรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกาศรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2561 #ระบบTCAS รอบที่ 1 (วุฒิ ม.6) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2560 #ระบบโควตา (วุฒิ ปวช. และ ปวส.) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2560 โดยสามารถเข้าดูรายละเอียดหรือสมัครผ่านทางเว็บไซต์ http://admission.rmutsv.ac.th