Get Adobe Flash player

 

                ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง งดการเรียนการสอนเนื่องด้วยการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปีการศึกษา 2558

                เพื่อให้การแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมหาวิทยาลัยจึงของดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 2 ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2558 โดยสามารถสอนชดเชยได้