Cinque Terre

Cinque Terre

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557  ในวันพฤหัสบดี ที่ 12 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่  มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่