Cinque Terre

Cinque Terre

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบวุฒิและสอบสัมภาษณ์ แบบรับตรงอิสระ 3.2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบวุฒิและสอบสัมภาษณ์ แบบรับตรงอิสระ 3.2

ผู้สมัครแบบรับตรงอิสระ 3.2 สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบวุฒิและสอบสัมภาษณ์ ได้จากเอกสารแนบ

สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ : วันที่ 27 มีนาคม 2564

เนื่องจากเป็นการสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ ให้ผู้สมัครดำเนินการดังนี้

1. อัพโหลดเอกสารประกอบการสอบสัมภาษณ์ โดยเข้าสู่ระบบ/เลือกเมนูอัพโหลดเอกสารสัมภาษณ์ ได้ตั้งแต่วันนี้ - 26 มีนาคม 2564
เอกสารที่ต้องอัพโหลด

  1. ใบแสดงผลการเรียน 
     สแกนเอกสารให้ด้านหน้าและด้านหลังอยู่ในไฟล์เดียวกัน ต้องเป็นรูปแบบไฟล์ pdf เท่านั้น ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 5 mb
  2. เกียรติบัตร วุฒิบัตร หรือแฟ้มสะสมผลงาน 
     สแกนเกียรติบัตรหรือวุฒิบัตรพร้อมเขียนบรรยายเกี่ยวกับเกียรติบัตรหรือวุฒิบัตรที่เคยได้รับ หรือแฟ้มสะสมผลงาน ต้องเป็นรูปแบบไฟล์ pdf เท่านั้น ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 10 mb
  3. ความสามารถพิเศษพอสังเขป
    หมายเหตุ ตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์ก่อนบันทึก หากอัพโหลดเข้าระบบแล้วจะไม่สามารถลบได้

2. ให้ผู้สมัครเข้าร่วมไลน์กลุ่มของสาขาวิชาที่สมัคร เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ดูลิงค์ไลน์กลุ่มได้จาก เข้าสู่ระบบ/เมนูตรวจสอบผลการสมัคร
     หมายเหตุ ผู้สมัครไม่ต้องพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

เอกสารแนบ