Cinque Terre

Cinque Terre

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ รอบที่ 3.1แบบรับตรงอิสระ

ผู้สมัครที่เข้ารับการตรวจสอบวุฒิและสอบสัมภาษณ์แบบรับตรงอิสระ 3.1 สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้จากเอกสารแนบ

เอกสารแนบ

ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกดำเนินการดังนี้

  1. ทำการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ ระหว่างวันที่ 3 - 8 มี.ค. 64 โดยการเข้าสู่ระบบ/เลือกเมนูประกาศผลสอบคัดเลือก/กดปุ่มยืนยันสิทธิ์
  2. ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์แล้วทำการพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และชำระเงินผ่านทาง ธนาคารกรุงไทย  ระหว่างวันที่ 18 - 24 มี.ค. 64 โดยการเข้าสู่ระบบ/เลือกเมนูประกาศผลสอบคัดเลือก/กดปุ่มพิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
  3. ผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนและกำหนดการของมหาวิทยาลัย จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ

ปวช. ปวส. ที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 3.1 แบบรับตรงอิสระ 
อย่าลืม! ยืนยันสิทธิ์ 
ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2564 
ที่เว็บไซต์ https://admission.rmutsv.ac.th
>>>โดยการเข้าสู่ระบบ/เลือกเมนูประกาศผลสอบคัดเลือก/กดปุ่มยืนยันสิทธิ์