Cinque Terre

Cinque Terre

 

ประกาศเปลี่ยนแปลงวิธีการยื่นแฟ้มสะสมผลงานและการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 Portfolio

ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ได้ขยายพื้นที่การแพร่เชื้อออกเป็นวงกว้างกระจายไปในหลายเขตพื้นที่นั้น เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่เชื้อเนื่องจากการเดินทางและการรวมกลุ่มของผู้สมัครสอบคัดเลือก

มหาวิทยาลัยจึงเปลี่ยนแปลงวิธีการยื่นแฟ้มสะสมผลงานและการสอบสัมภาษณ์ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 Portfolio

จากเดิมโดยการยื่นแฟ้มสะสมผลงานและสอบสัมภาษณ์ ณ คณะ/วิทยาลัยที่สมัครเข้าศึกษา เปลี่ยนแปลงเป็น การยื่นแฟ้มสะสมผลงานและสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์

ซึ่งผู้สมัครสามารถติดตามขั้นตอนการดำเนินการทางเว็บไซต์ https://admission.rmutsv.ac.th/

 

ให้ผู้สมัครรอบที่ 1 Portfolio ดำเนินการดังนี้

1. อัพโหลดเอกสารประกอบการสอบสัมภาษณ์ โดยเข้าสู่ระบบ/เลือกเมนูอัพโหลดเอกสารสัมภาษณ์ ได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 มกราคม 2564
เอกสารที่ต้องอัพโหลด

  1. ใบแสดงผลการเรียน 
     สแกนเอกสารให้ด้านหน้าและด้านหลังอยู่ในไฟล์เดียวกัน ต้องเป็นรูปแบบไฟล์ pdf เท่านั้น ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 5 mb
  2. เกียรติบัตร วุฒิบัตร หรือแฟ้มสะสมผลงาน 
     สแกนเกียรติบัตรหรือวุฒิบัตรพร้อมเขียนบรรยายเกี่ยวกับเกียรติบัตรหรือวุฒิบัตรที่เคยได้รับ หรือแฟ้มสะสมผลงาน ต้องเป็นรูปแบบไฟล์ pdf เท่านั้น ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 10 mb
  3. ความสามารถพิเศษพอสังเขป

หมายเหตุ ตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์ก่อนบันทึก หากอัพโหลดเข้าระบบแล้วจะไม่สามารถลบได้

2. ให้ผู้สมัครเข้าร่วมกลุ่มไลน์ของสาขาวิชาที่สมัคร โดยดูลิงค์กลุ่มไลน์ได้จาก เมนูตรวจสอบผลการสมัคร วันที่ 27 มกราคม 2564


อ่านรายละเอียดประกาศมหาวิทยาลัย คลิกที่นี่....