Cinque Terre

Cinque Terre

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 แบบรับตรง (ปวช. ,ปวส.)

#ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 แบบรับตรง (ปวช. ,ปวส.)

ผู้สมัครที่เข้ารับการตรวจสอบวุฒิและสอบสัมภาษณ์แบบรับตรง สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้จากเอกสารแนบ  https://admission.rmutsv.ac.th/.../Admission_Passexam.pdf

ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกดำเนินการดังนี้

1. ทำการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ ระหว่างวันที่ 20 - 25 ม.ค. 64 โดยการเข้าสู่ระบบ/เลือกเมนูประกาศผลสอบคัดเลือก/กดปุ่มยืนยันสิทธิ์

2. ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์แล้วทำการพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และชำระเงินผ่านทาง ธนาคารกรุงไทย (สำหรับพื้นที่ไสใหญ่) ระหว่างวันที่ 10 - 17 ก.พ. 64 โดยการเข้าสู่ระบบ/เลือกเมนูประกาศผลสอบคัดเลือก/กดปุ่มพิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

3. ผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนและกำหนดการของมหาวิทยาลัย จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ